Zatrudnianie pracowników w szkołach i przedszkolach

Poniżej zaprezentowane zostały zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Użyte skróty:


KN – ustawa  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
UZKN – ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
UPO – ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,
KP –  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Kodeks pracy,
UPS 
– ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.