Wybrane uchwały
Rady Pedagogicznej

Na stronie zaprezentowany jest wykaz wybranych uchwał podejmowanych przez Radę Pedagogiczną w oparciu o przepisy prawa oświatowego. Ponadto umieszczony został poradnik, w jaki sposób konstruować i podejmować uchwały.

Uchwała w sprawie Podstawa prawna
(w ramach kompetencji stanowiących)
zatwierdzania planów pracy szkoły (po zaopiniowaniu przez radę szkoły) art. 70 ust. 1 pkt 1
wyników klasyfikacji i promocji uczniów art. 70 ust. 1 pkt 2
eksperymentów pedagogicznych w szkole (po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły oraz radę rodziców) art. 70 ust. 1 pkt 3
ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły art. 70 ust. 1 pkt 4
skreślenia z listy uczniów art. 70 ust. 1 pkt 5
ustalania sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły art. 70 ust. 1 pkt 6
(w ramach kompetencji opiniujących)
zaopiniowania organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkład zajęć edukacyjnych, (oraz organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła takie kursy prowadzi) art. 70 ust. 2 pkt 1
zaopiniowania projektu planu finansowego szkoły art. 70 ust. 2 pkt 2
zaopiniowania wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień art. 70 ust. 2 pkt 3
zaopiniowania propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych art. 70 ust. 2 pkt 4
(pozostałe)
wyrażenia zgody a na utworzenie oddziału międzynarodowego art. 21 ust. 6 pkt 1
cofnięcia zgody na utworzenie oddziału międzynarodowego art. 23 ust. 1 pkt 3
wyrażenia opinii w sprawie utworzenia oddziału przygotowania wojskowego art. 28a ust. 7 pkt 1
prowadzenia w szkole eksperymentu pedagogicznego art. 45 ust. 9
zaopiniowania powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat art. 63 ust.12
wyznaczenia przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora szkoły art. 63 ust. 14 pkt 2 lit. a
wyznaczenia przedstawicieli rad pedagogicznych do komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora zespołu szkół lub nowo zakładanego zespołu szkół art. 63 ust. 17 pkt 1
zaopiniowania kandydata na stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierowniczego w szkole art. 64 ust. 1
zaopiniowania wniosków dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki art. 68 ust. 5 pkt 3
projektu statutu albo jego zmian i przedstawienia go do uchwalenia radzie szkoły art. 72 ust. 1
wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole art. 72 ust. 2
ustalania regulaminu działalności rady pedagogicznej art. 73 ust. 2
wyboru nauczycieli wchodzących w skład rady szkoły art. 81 ust. 1 pkt 1
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły (program uchwala rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną) art. 84 ust. 2 pkt 1
zaopiniowania aktu założycielskiego zespołu szkół art. 91 ust. 5
wniosku o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju art. 100 ust. 1
wniosku o zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju art. 100 ust. 1 w zw. z ust. 7
wyrażenia zgody (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju art. 100 ust. 1
wyrażenia zgody (na wniosek innych organów szkoły) na zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju art. 100 ust. 1 w zw. z ust. 7
wyrażenia opinii w sprawie wzoru jednolitego stroju art. 100 ust. 3
wyrażenia opinii w sprawie określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga jednolitego stroju art. 100 ust. 4
konsultacji wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub terenem wokół szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) art. 108a ust. 1
zaopiniowania wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania art. 109 ust. 3
zaopiniowania wniosku o indywidualny program nauki art. 115 ust. 1
zaopiniowania wniosku o indywidualny tok nauki art. 115 ust. 1
ustalenia warunków przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów do szkoły lub placówki szczególnych indywidualnych predyspozycji art. 134 ust. 5
ustalenia warunków przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w szkole branżowej II stopnia, jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji art. 135 ust. 7
ustalenia warunków przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie w szkole policealnej, jeżeli program nauczania realizowany w szkole wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie art. 136 ust. 2
ustalenia warunków sprawdzianu predyspozycji językowych (dotyczy oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych) art. 139 ust. 1 pkt 2
ustalenia warunków sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy dwujęzycznych szkół ponadpodstawowych i oddziałów dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych) art. 140 ust. 1 lub 2
wyrażenia zgody na uznanie szkoły niepublicznej za eksperymentalną art. 178 ust. 3 pkt 2
(w ramach kompetencji rady szkoły, gdy w szkole nie funkcjonuje rada szkoły)
uchwalenia statutu szkoły art. 80 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 82 ust. 2
wystąpienia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole art. 80 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 82 ust. 2
zaopiniowania planu pracy szkoły, projektów eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla szkoły art. 80 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 82 ust. 2
wystąpienia z wnioskami do dyrektora, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 5-7 UPO. art. 80 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 82 ust. 2
wyrażenia opinii w sprawie podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację art. 86 ust. 2 w zw. z art. 82 ust. 2
W sprawie Podstawa prawna
zaopiniowania dopuszczenia do użytku w szkole programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania art. 22a ust. 6
zaopiniowania zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne art. 22ab ust. 4 pkt 1
zaopiniowania materiałów ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym art. 22ab ust. 4 pkt 2
wyrażania zgody na egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności art. 44k ust. 3
promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego (jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej) art. 44m ust. 6
postanowienia o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej (na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału) art. 44o ust. 2
postanowienia o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego (na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców) art. 44o ust. 3
postanowienia o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym art. 44o ust. 5
promowania w ciągu roku szkolnego do klasy programowo wyższej ucznia szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania w dwóch klas art. 44o ust. 6
promowania ucznia technikum do klasy wyższej, który uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, ale z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym (jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego) art. 44o ust. 8
postanowienia o ukończeniu szkoły podstawowej przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym) art. 44q ust. 2
zaopiniowania możliwości przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju trudności, zaburzeń oraz sytuacji kryzysowej lub traumatycznej art. 44zzr ust. 6
wskazania sposobu lub sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego spośród możliwych dostosowań wymienionych w komunikacie dyrektora CKE art. 44zzr ust. 12
zaopiniowania możliwości przystąpienia uczniowi, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu do egzaminu ósmoklasisty, z wyjątkiem egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia art. 44zzr ust. 7 pkt 1
zaopiniowania możliwości przystąpienia uczniowi, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu do egzaminu maturalnego, z wyjątkiem egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia art. 44zzr ust. 7 pkt 2
wystąpienia z wnioskiem do dyrektora OKE o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia, słuchacza albo absolwenta do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie dyrektora CKE (w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych) art. 44zzr ust. 17
zaopiniowania możliwości przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do potrzeb edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej art. 44zzzf ust. 6
wskazania sposobu lub sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego  spośród możliwych dostosowań wymienionych w komunikacie dyrektora CKE art. 44zzzf ust. 10
wystąpienia z wnioskiem do dyrektora OKE o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia, słuchacza albo absolwenta do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie dyrektora CKE (w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych) art. 44zzzf ust. 15
zaopiniowania średniej ocen upoważniającej do przyznania stypendium za wyniki w nauce art. 90g ust. 7
zaopiniowania wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe art. 90g ust. 10
zaopiniowania przyznania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe art. 90g ust. 11
W sprawie Podstawa prawna
wniosku o dokonanie oceny pracy nauczyciela (jeśli w szkole nie ma rady szkoły) art. 6a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 82 ust. 2 UPO
wyrażenia opinii w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy (jeśli w szkole nie ma rady szkoły) art. 6a ust. 7 w zw. z art. 82 ust. 2 UPO
wyboru przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny jego pracy art. 6a ust. 9a pkt 2
wyrażenia opinii w sprawie ustalenie oceny pracy dyrektora szkoły (jeśli w szkole nie ma rady szkoły) art. 6a ust. 7 w zw. z art. 82 ust. 2 UPO
zgłoszenia kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji art. 78 ust. 3 pkt 1 lit. a
zgłoszenia kandydatów na członków odwoławczej komisji dyscyplinarnej art. 78 ust. 3 pkt 2 lit. a
W sprawie Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
zaopiniowania połączenia zimowej przerwy świątecznej z feriami zimowymi w szkołach specjalnych, przy których zorganizowany jest internat oraz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych § 3 ust. 2
zaopiniowania ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (jeśli w szkole nie została powołana rada szkoły) § 5 ust. 1
zaopiniowania ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia (jeśli w szkole nie została powołana rada szkoły) § 5 ust. 5
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
zaopiniowania wprowadzenia zajęć, o których mowa § 4 ust. 5 rozporządzenia (jeśli w szkole nie została powołana rada szkoły) § 4 ust. 6
decyzji o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność § 5 ust. 2
decyzji o skróceniu okresu nauki do dwóch lat uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, uczęszczającemu do branżowej szkoły I stopnia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii § 6 ust. 2
zaopiniowania ustalenia przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym (spośród których uczeń wybiera 2 albo 3 przedmioty) – gdy nie została powołana rada liceum załącznik nr 4 pkt 3
zaopiniowania ustalenia przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w technikum (spośród których uczeń wybiera 1 przedmiot, lub jeżeli możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum na to pozwalają – 2 przedmioty) – gdy nie została powołana rada szkoły załącznik nr 5 pkt 3
zaopiniowania ustalenia przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (spośród których słuchacz wybiera 2) załącznik nr 15 pkt 2
zaopiniowania ustalenia przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych prowadzonego w formie zaocznej (spośród których słuchacz wybiera 2) załącznik nr 15 pkt 2

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

zaopiniowania wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej o wydanie uczniowi szkoły ponadpodstawowej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się § 3 ust. 3
zaopiniowania wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej o wydanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dotyczy słuchacza szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej) § 22 ust. 1
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
zaopiniowania propozycji dyrektora dotyczących form realizacji zajęć wychowania fizycznego § 4 ust. 2
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
wniosku o nadanie szkole imienia (w przypadku braku rady szkoły – wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego) § 2 ust. 1 (odpowiednio 2, 3, 4, 5)
wniosku o nadanie przedszkolu imienia (w przypadku braku rady przedszkola – wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców) § 2 ust. 8
wniosku o zmianę lub uchylenie nazwy szkole lub przedszkolu § 1 ust. 1 (odpowiednio 2, 3, 4, 5, 8) w zw. z ust. 9
wniosku do organu prowadzącego o ustalenie przerw w funkcjonowaniu przedszkola (w przypadku braku rady przedszkola) – wspólny wniosek rady i dyrektora § 12 ust. 1
wniosku o ustalenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu (w przypadku braku rady przedszkola) – wspólny wniosek rady i dyrektora § 12 ust. 4
zaopiniowania kształcenia uczniów przez 6 dni w tygodniu w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe w formie dziennej, organizującej praktyczną naukę zawodu poza szkołą (w przypadku braku rady szkoły) § 21 ust. 3
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
zatwierdzenia kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów (jeśli nie ma rady szkoły) § 2 ust. 4
zatwierdzenia wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów (jeśli nie ma rady szkoły) § 2 ust. 5
przedstawienia kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania § 3 ust. 1

Rada Pedagogiczna działająca w publicznej szkole, przedszkolu, placówce działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Ponieważ rada jest ciałem kolegialnym, wszelkie decyzje przyjmuje w formie uchwał, które zgodnie z art. 73 Prawa Oświatowego, są podejmowane zwykłą większością głosów podczas zebrań, w których uczestniczy co najmniej połowa jej członków. Aby zachowane były wymogi formalne istotne dla ważności podejmowanych uchwał, wyjaśnienia wymaga kilka zagadnień, które przybliżę w niniejszym artykule.

Czym jest uchwała?

Słownik Języka Polskiego PWN:
Uchwała – oficjalna decyzja organu państwowego, samorządu, organizacji społecznej lub zawodowej.

Wikipedia:
Uchwała – akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej). Treścią uchwały może być zajęcie stanowiska w określonej sprawie; charakter szczególny mają uchwały indywidualne (zwłaszcza nominacyjne) oraz uchwały ogólne (normatywne, ustalające wykładnię prawa lub wytyczne obowiązujące dla innych organów).

Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska:
Uchwała, wyraz woli jakiegoś organu kolegialnego (np. sejmu, organizacji społecznej lub politycznej). Uchwała może mieć charakter deklaratywny, kiedy zajmowane jest stanowisko w jakiejś sprawie bądź nominacyjny, gdy powierza się komuś jakąś funkcję. Treścią uchwały mogą być też akty normatywne stanowione w RP przez np. sejm, senat, rząd lub organy samorządu terytorialnego. Uchwałą jest zarówno ustawa, jak i rozporządzenie Rady Ministrów czy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Każda decyzja, opinia czy inny akt woli wyrażony przez kolegialny organ szkoły (w tym radę pedagogiczną) podjęte w drodze głosowania jest uchwałą, nawet jeśli w aktach prawnych nie zostały tak wprost nazwane. Nie wszystkie uchwały wymagają sformalizowanego zapisu w formie odrębnego dokumentu, niektóre mogą być odnotowane w protokole na podstawie przeprowadzonego głosowania.

Warunek ważności uchwał.

W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie

Nauczyciele przebywający na zwolnieniach lub urlopach pozostają członkami rady pedagogicznej i powinni być wliczani do ustalenia liczby jej członków. Nauczyciele ci jednak pozostają w usprawiedliwionej nieobecności na zebraniach, co powinno zostać odnotowane w protokole zebrania lub liście obecności.

Quorum (kworum), to nic innego jak minimalna liczba członków organu kolegialnego, niezbędna do prowadzenia obrad lub podjęcia uchwały. Zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego rada pedagogiczna może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy jej członków. Nie jest zatem wymagany udział w zebraniu większości członków rady.

Przykład 1. Jeśli rada pedagogiczna liczy 36 członków, wówczas wymagane quorum wynosi 18 członków.

Przykład 2. W przypadku rady pedagogicznej liczącej 25 członków, decyzje mogą być podejmowane w obecności 13 jej członków.

Zwykła większość zostaje osiągnięta, gdy większa liczba głosujących opowiada się za przyjęciem uchwały niż przeciw. Często problemem jest sytuacja, gdy za uchwałą i przeciwko niej zagłosuje równa liczba osób. W takich okolicznościach uchwała nie uzyskuje akceptacji rady pedagogicznej i nie zostaje podjęta.

Przy ustalaniu zwykłej większości, głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.
Jeżeli za uchwałą i przeciw niej zagłosuje równa liczba głosujących, wówczas uchwała nie zostaje podjęta.

Kiedy wymagane jest głosowanie tajne?

Prawo Oświatowe nakazuje przeprowadzenia głosowań tajnych w przypadku uchwał rady pedagogicznej podejmowanych w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub placówce lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska.

Oczywiście regulamin rady pedagogicznej może określać inne sytuacje, kiedy głosowania będą obywały się w sposób tajny.

Sposób konstruowania uchwał rady pedagogicznej.

Prawo Oświatowe nie określa zasad i formy sporządzania projektów i uchwał rady pedagogicznej. Zasadnym jednak wydaje się pomocnicze wykorzystanie zasad określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283). Zasady mogą być określone szczegółowo w regulaminie rady pedagogicznej.

Mając na uwadze zapisy powyższego rozporządzenia i specyfikę pracy jednostek oświatowych, proponuję przyjąć następujący, przykładowy sposób konstruowania uchwał rady pedagogicznej.

Uchwały rozpoczynają się tytułem, w którym w oddzielnych wierszach zamieszcza się:

  • pisany wielkimi literami wyraz „UCHWAŁA”  oraz nr uchwały,
  • pisną wielkimi literami NAZWĘ ORGANU PODEJMUJĄCEGO UCHWAŁĘ, przy czym nazwę należy pisać w pełnym brzmieniu,
  • datę uchwały, przy czym datę uchwały poprzedza się zwrotem “z dnia”, a następnie zamieszcza się wskazanie dnia zapisanego cyframi arabskimi, nazwę miesiąca określoną słownie oraz wskazanie roku zapisanego cyframi arabskimi ze znakiem “r.”, jako skrótem wyrazu “rok”,
  • przedmiot uchwały poprzedzonego wyrazami „w sprawie”.

Nr uchwały może stanowić stanowi cyfra arabska, przyporządkowana danej uchwale, wynikająca z przyjetej kolejności, łamana przez liczbę odpowiadającą temu rokowi, poprzedzona skrótem „Nr”.

Przykład:

UCHWAŁA NR 10/2021
RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR … w …
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Tekst uchwały rozpoczyna się od wskazania przepisu prawnego, na podstawie którego jest ona wydawana. Podstawę prawna uchwały wyraża się zwrotem: “Na podstawie ………. (tytuł aktu upoważniającego z oznaczeniem miejsca publikacji i jego zmiany albo ostatni tekst jednolity i jego zmiany ogłoszone do dnia podjęcia uchwały) uchwala się, co następuje: …..”.

Przykład:

Na podstawie na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ‑ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Tytuł aktu prawnego, w którym jest zamieszczony przepis upoważniający, wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia i jego zmiany albo ostatni tekst jednolity i jego zmiany, przytacza się tylko w podstawie prawnej uchwały, a w treści uchwały przepis ten powołuje się skrótowo, przytaczając tylko jej tytuł.

Podstawową jednostką redakcyjną uchwał jest paragraf. Paragraf dzieli się na ustępy, ustępy na punkty, punkty na litery, litery na tiret, a tiret na podwójne tiret.

Przykład:

§ 1. 1. Tekst ustępu pierwszego w paragrafie pierwszym.

2. Tekst ustępu drugiego:

1) tekst punktu pierwszego,

2) tekst punktu drugiego:

a) tekst litery a,

b) tekst litery b:

– treść pierwszego tiret,

– treść drugiego tiret.

§ 2. Tekst paragrafu drugiego.


W celu systematyzacji przepisów uchwały paragrafy można grupować w jednostki systematyzacyjne, przy czym paragrafy grupuje się w rozdziały, a rozdziały grupuje się w działy.

W uchwale zamieszcza się przepis uchylający inną uchwałę tylko w przypadku, gdy ma ona uchylić uchwałę wcześniejszą, którą została wydaną na podstawie tego samego, nadal obowiązującego przepisu upoważniającego.

Przykład:

§ 3. Traci moc uchwała …..

W uchwale zamieszcza się przepis określający termin jej wejścia w życie. W przypadku jego braku uznaje się, iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przykład:

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2021 r.

Uchwały w imieniu rady pedagogicznej podpisuje Przewodniczący Rady Pedagogicznej, którym jest dyrektor szkoły.

Uchwała zmieniająca wcześniejszą uchwałę.

W przypadku, gdy uchwała dokonuje zmiany treści uchwały już podjętej, w tytule uchwały zmieniającej określenie przedmiotu uchwały rozpoczyna się od zwrotu: “zmieniająca uchwałę w sprawie …..”, pomijając nazwę organu, który wydał uchwałę zmienianą i datę wydania tej uchwały.

Tekst uchwały rozpoczyna się od wskazania przepisu prawnego, na podstawie którego jest ona wydawana.

Pierwszemu paragrafowi uchwały zmieniającej nadaje się brzmienie: “W uchwale ….. (tytuł uchwały) wprowadza się następujące zmiany: …..“.

Każdy nowelizowany paragraf ujmuje się w oddzielny punkt. Jeżeli w jednym paragrafie wprowadza się zmiany w jego jednostkach redakcyjnych niższego stopnia, każdą nowelizowaną jednostkę tego samego stopnia ujmuje się w oddzielnej literze, a w przypadku wprowadzenia zmian w jednostkach redakcyjnych następnego niższego stopnia – w oddzielnym tiret.

Jeżeli zmiana polega na dodaniu albo uchyleniu kolejno po sobie następujących paragrafów (jednostek redakcyjnych niższego stopnia) albo na nadaniu nowego brzmienia kolejno po sobie następującym paragrafom (jednostkom redakcyjnym niższego stopnia), zmiany tych paragrafów albo jednostek ujmuje się odpowiednio w jeden punkt, literę albo tiret.

Rejestr uchwał.

Choć przepisy Prawa Oświatowego nie nakazują tworzenia rejestru uchwał, w celu uporządkowania i usystematyzowania wskazane jest prowadzenie takiego rejestru.

W rejestrze można umieścić informacje obejmujące:

  • nr uchwały,
  • przedmiot uchwały,
  • datę podjęcia uchwały,
  • datę wejścia uchwały w życie.
Praktyczne wskazówki.

Czy opinie rady pedagogicznej są wyrażane w formie uchwał?

Tak. Opinia jak każda decyzja organu kolegialnego, jakim jest rada pedagogiczna, wymaga podjęcia stosownej uchwały.

Czy w przypadku równiej liczby głosów za uchwałą i przeciw głos przewodniczącego jest rozstrzygający?

Nie. Prawo oświatowe wymaga uzyskania większości zwykłej do podjęcia uchwały. Każdy członek rady, w tym przewodniczący, dysponuje jednym głosem. W opisanym przykładzie uchwała nie zostaje podjęta, gdyż nie uzyskała większości głosów.

Kto przygotowuje projekty uchwał rady pedagogicznej?

Przepisy Prawa Oświatowego nie określają organu lub osoby odpowiedzianej za przegotowanie projektu uchwały rady pedagogicznej. Zasadnym jest, by określał to regulamin rady pedagogicznej.

Rada pedagogiczna głosowała projekt uchwały w sprawie pozytywnej opinii w pewnej sprawie. Czy jeśli projekt nie uzyskał akceptacji zwykłą większością głosów, to należy uznać, że opinia rady pedagogicznej w tej sprawie jest negatywna?

Nie ma podstawy do przyjęcia, że w tej sytuacji rada pedagogiczna wyraziła negatywną opinię. Moim zdaniem rada pedagogiczna powinna poddać pod glosowanie ewentualną uchwałę w sprawie wyrażenia negatywnej opinii w przedmiotowej sprawie. Dopiero, gdy ta uchwała uzyska większość zwykłą wówczas opinia rady będzie negatywna.

Czy uchwały rady pedagogicznej powinny być  numerowane w roku szkolnym, czy kalendarzowym?

Przepisy Prawa Oświatowego nie normują zasad numerowania uchwał rady pedagogicznej, dlatego zasadnym jest określenie tego w regulaminie działalności rady pedagogicznej. Możliwe jest również określenie zasad numerowania uchwał w instrukcji kancelaryjnej.

Czy brak quorum umożliwia przyjęcie wymaganych uchwał ze względu na termin ich podjęcia?

Nie, brak wymaganej liczby członków rady pedagogicznej na zebraniu uniemożliwia podejmowanie jakichkolwiek uchwał. Prawo Oświatowe przewiduje wyjątkową sytuację, gdy rada pedagogiczna nie podejmie w terminie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. Wówczas o wynikach klasyfikacji i promocji rozstrzyga jednoosobowo dyrektor. Gdyby i dyrektor nie podjął takiego rozstrzygnięcia, wówczas organ prowadzący szkołę wskazuje innego nauczyciela, który podejmuje rozstrzygnięcia w tej spawie.

Czy dyrektor może uchylić uchwałę rady pedagogicznej podjętą niezgodnie z przepisami prawa?

Nie. W przypadku, gdy rada pedagogiczna w ramach swoich kompetencji stanowiących, podejmie uchwałę niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powinien wstrzymać jej wykonanie i niezwłocznie powiadomić organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W przypadku stwierdzenia niezgodności uchwały z przepisami prawa organ sprawujący nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę uchyla taką uchwałę.

Przykładowe wzory uchwał Rady Pedagogicznej

Przejdź do strony zawierającej przkładowe uchwały Rady Pedagogicznej do wykorzystania w pracy.
Zestaw jest na bieżąco uzupełniany o nowe wzory.