Wybrane decyzje administracyjne dyrektora

Dyrektor szkoły w niektórych przypadkach wydaje rozstrzygnięcie w postaci decyzji administracyjnej. Poniżej wykaz niektórych decyzji administracyjnych wraz z podstawą prawną.

Decyzja w sprawie Podstawa prawna
odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny* art. 36 ust. 4 UPO
odroczenia rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowanie przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego art. 37 ust. 1 UPO
spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą* art. 37 ust. 1 UPO
skreślenia ucznia z listy uczniów* art. 68 ust. 2 UPO
odmowy udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki* art. 115 ust. 1 UPO
odmowy udostępnienia informacji publicznej lub umorzenia postępowania o udostępnienie informacji art. 16 ust. 1 UDIP
zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków art. 85t ust. 1 KN

 

* Nie dotyczy dyrektora przedszkola

Użyte skróty:

KN – ustawa Karta Nauczyciela,
UPO – ustawa Prawo Oświatowe,
UDIP 
– ustawa o dostępie do informacji publicznej.