Oferta szkoleń

Proponujemy szkolenia dla Rad Pedagogogicznych oraz zespołów nauczycieli zaintersowanych podnoszeniem kwalifikacji i uaktualnieniem własnej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Propozycja szkoleń dla Rad Pedagogicznych i zespołów nauczycieli:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Dla kogo szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli wszystkich jednostek oświatowych.

Jakie są cele szkolenia?

Szkolenie pozwoli nauczycielom uzyskać większą świadomość o ich obowiązkach w kontekście zapisów Karty Nauczyciela i przepisów prawa. Podczas szkolenia nauczyciele poznają i pogłębią swoja wiedzę w zakresie: 

 1. obowiązków nauczycieli w kontekście zapisów Karty Nauczyciela i przepisów prawa,
 2. zasad odpowiedzialności porządkowej wynikającej z Kodeksu Pracy,
 3. zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej, o której mowa w Karcie Nauczyciela,
 4. zależności pomiędzy odpowiedzialnością porządkową a dyscyplinarną,
 5. trybu postępowania w zakresie kar porządkowych,
 6. trybu i zasad postepowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego,
 7. procedury odwoławczej w przypadku nałożenia kary porządkowej,
 8. procedury odwoławczej w przypadku ukarania karą dyscyplinarną,
 9. aspektów związanych z pełnieniem funkcji publicznej i odpowiedzialności nauczycieli będących funkcjonariuszami publicznymi,
 10. wybranych aspektów odpowiedzialności cywilnej i karnej.
Ile czasu trwa szkolenie?

Na szkolenie przewidziane są 2 godziny dydaktyczne, po których można zadawać pytania prowadzącemu w wolnej dyskusji.

Aby uniknąć zakłócania procesów dydaktycznych szkolenia organizowane są od godziny 15:30.

Gdzie organizowane są szkolenia?

Dla wygody uczestników szkolenia organizowane są w miejscu wskazanym przez zamawiającą jednostkę.

Ile kosztuje szkolenie?

Każda jednostka jest specyficzna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego każdorozowa cenę negocjujemy z zamawiającym.

Jak zamówić szkolenie?

Aby zamówić szkolenie bądź uzyskać więcej informacji proszę wysłać maila na adres szkolenia@oswiata.lubin.pl

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli wszystkich jednostek oświatowych.

Jakie są cele szkolenia?

Podczas szkolenia nauczyciele przypomną sobie wiedzę w zakresie bezpiecznej organizacji wszelkiego rodzaju wycieczek, wyjść i różnych form turystyki. Tematyka szkolenia obejmuje między innymi: 

 1. podtsawy prawne organizacji przez szkołę/przedszkole/placówkę krajoznawstwa i trustyki,
 2. cele i formy krajoznawstwa oraz turystyki,
 3. zasad organizacji wycieczek,
 4. planowania wycieczek,
 5. kwalifikacje kadry,
 6. zadania i obowiązki kierownika wycievzki i opiekunów,
 7. bezpieczeństwo uczestników wycieczek,
 8. dokumentowanie wycieczek,
 9. podsumowanie i rozliczenie wycieczki.
Ile czasu trwa szkolenie?

Na szkolenie przewidziane są 2 godziny dydaktyczne, po których można zadawać pytania prowadzącemu w wolnej dyskusji.

Aby uniknąć zakłócania procesów dydaktycznych szkolenia organizowane są od godziny 15:30.

Gdzie organizowane są szkolenia?

Dla wygody uczestników szkolenia organizowane są w miejscu wskazanym przez zamawiającą jednostkę.

Ile kosztuje szkolenie?

Każda jednostka jest specyficzna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego każdorozowa cenę negocjujemy z zamawiającym.

Jak zamówić szkolenie?

Aby zamówić szkolenie bądź uzyskać więcej informacji proszę wysłać maila na adres szkolenia@oswiata.lubin.pl

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli wszystkich jednostek oświatowych.

Jakie są cele szkolenia?

Uczestnicy zostają zapoznani z przepisami z zakresu bezpieczeństwa obowiązującymi w pracy z nauczyciela oraz zasadami postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dzieci i młodzieży. Tematyka szkolenia obejmuje:

 1. regulacje prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych,
 2. bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w szczególności:
  1. teren i obekty szkoły,
  2. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
  3. przerwy międzylekcyjne,
  4. warsztaty, laboratoria, pracownie oraz stanowiska praktycznej nauki zawodu,
  5. wychowanie fizyczne, sport,
  6. wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
  7. wyjścia grupowe,
 3. wypadki osób pozostających pod opieką szkoły,
 4. odpowiedzialność nauczycieli,
 5. skutki finansowe oraz możliwość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nauczycieli.
Ile czasu trwa szkolenie?

Na szkolenie przewidziane są 2 godziny dydaktyczne, po których można zadawać pytania prowadzącemu w wolnej dyskusji.

Aby uniknąć zakłócania procesów dydaktycznych szkolenia organizowane są od godziny 15:30.

Gdzie organizowane są szkolenia?

Dla wygody uczestników szkolenia organizowane są w miejscu wskazanym przez zamawiającą jednostkę.

Ile kosztuje szkolenie?

Każda jednostka jest specyficzna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego każdorozowa cenę negocjujemy z zamawiającym.

Jak zamówić szkolenie?

Aby zamówić szkolenie bądź uzyskać więcej informacji proszę wysłać maila na adres szkolenia@oswiata.lubin.pl

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jakie są cele szkolenia?

Podczas szkolenia zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące zasad prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Tematyka szkolenia obejmuje:

 1. rodzaje dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
 2. sposób prowadzenia dokumentacji:
  1. księga ewidencji dzieci,
  2. księga uczniów/słuchaczy,
  3. dziennik lekcyjny,
  4. dziennik świetlicy,
  5. dziennik zajęć indywidualnych/indywidualnego nauczania,
  6. dzienniki nauczycieli specjalistów,
  7. dzienniki innych zajęć,
  8. indywidualne teczki uczestników zajęć,
  9. teczka wychowawcy,
  10. arkusze ocen,
 3. prowadzenie dzienników w formie elektronicznej,
 4. sprosotoewania błędów i pomyłek,
 5. odtworzenie zniszczonej dokumentacji,
 6. świadectwa i inne druki,
 7. odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji.
Ile czasu trwa szkolenie?

Na szkolenie przewidziane są 2 godziny dydaktyczne, po których można zadawać pytania prowadzącemu w wolnej dyskusji.

Aby uniknąć zakłócania procesów dydaktycznych szkolenia organizowane są od godziny 15:30.

Gdzie organizowane są szkolenia?

Dla wygody uczestników szkolenia organizowane są w miejscu wskazanym przez zamawiającą jednostkę.

Ile kosztuje szkolenie?

Każda jednostka jest specyficzna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego każdorozowa cenę negocjujemy z zamawiającym.

Jak zamówić szkolenie?

Aby zamówić szkolenie bądź uzyskać więcej informacji proszę wysłać maila na adres szkolenia@oswiata.lubin.pl

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jakie są cele szkolenia?

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w umiejętność organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzenia jej dokumentacji. Tematyka szkolenia obejmuje:

 1. podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 2. formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 3. zadania specjalistów, wychowawców, nauczycieli,
 4. współpraca z rodzicami i podmiotami zewnętrznymi,
 5. dokumentacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Ile czasu trwa szkolenie?

Na szkolenie przewidziane są 2 godziny dydaktyczne, po których można zadawać pytania prowadzącemu w wolnej dyskusji.

Aby uniknąć zakłócania procesów dydaktycznych szkolenia organizowane są od godziny 15:30.

Gdzie organizowane są szkolenia?

Dla wygody uczestników szkolenia organizowane są w miejscu wskazanym przez zamawiającą jednostkę.

Ile kosztuje szkolenie?

Każda jednostka jest specyficzna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego każdorozowa cenę negocjujemy z zamawiającym.

Jak zamówić szkolenie?

Aby zamówić szkolenie bądź uzyskać więcej informacji proszę wysłać maila na adres szkolenia@oswiata.lubin.pl

Dla kogo szkolenie?

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli wszystkich jednostek oświatowych, w których nauczyciele sa zatrudnieni w oparciu o Kartę Nauczyciela.

Jakie są cele szkolenia?

Szkolenie pozwoli nauczycielom uzyskać większą świadomość o obowiązującym ich czsie pracy. Podczas szkolenia nauczyciele poznają i pogłębią swoja wiedzę o: 

 1. tygodniowym wymiarze czasu pracy nauczyciela,
 2. zajęciach realizowanych w ramach czasu pracy,
 3. zniżkach i zwolnieniach z realizacji godzin,
 4. zasadach rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin,
 5. zasadach rozliczania godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych,
 6. uprawnieniach za pracę w dni wolne i święta,
 7. urlopach nauczycielskich,
 8. wybranych pozostałych uprawnieniach pracowniczych.
Ile czasu trwa szkolenie?

Na szkolenie przewidziane są 2 godziny dydaktyczne, po których można zadawać pytania prowadzącemu w wolnej dyskusji.

Aby uniknąć zakłócania procesów dydaktycznych szkolenia organizowane są od godziny 15:30.

Gdzie organizowane są szkolenia?

Dla wygody uczestników szkolenia organizowane są w miejscu wskazanym przez zamawiającą jednostkę.

Ile kosztuje szkolenie?

Każda jednostka jest specyficzna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego każdorozowa cenę negocjujemy z zamawiającym.

Jak zamówić szkolenie?

Aby zamówić szkolenie bądź uzyskać więcej informacji proszę wysłać maila na adres szkolenia@oswiata.lubin.pl

Może inna tematyka szkolenia?
Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń na tematy wskazane przez zamawiającą jednostkę. Aby ustalić możliwość organizacji szkolenia proszę wysłać maila na adres szkolenia@oswiata.lubin.pl.
Dla kogo szkolenie?
Szkolenie jest adresowane do nauczycieli wszystkich jednostek oświatowych.
Jakie są cele szkolenia?
Szkolenie pozwoli nauczycielom uzyskać większą świadomość o ich obowiązkach w kontekście zapisów Karty Nauczyciela i przepisów prawa. Podczas szkolenia nauczyciele poznają i pogłębią swoja wiedzę w zakresie:
 1. obowiązków nauczycieli w kontekście zapisów Karty Nauczyciela i przepisów prawa,
 2. zasad odpowiedzialności porządkowej wynikającej z Kodeksu Pracy,
 3. zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej, o której mowa w Karcie Nauczyciela,
 4. zależności pomiędzy odpowiedzialnością porządkową a dyscyplinarną,
 5. trybu postępowania w zakresie kar porządkowych,
 6. trybu i zasad postepowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego,
 7. procedury odwoławczej w przypadku nałożenia kary porządkowej,
 8. procedury odwoławczej w przypadku ukarania karą dyscyplinarną,
 9. aspektów związanych z pełnieniem funkcji publicznej i odpowiedzialności nauczycieli będących funkcjonariuszami publicznymi,
 10. wybranych aspektów odpowiedzialności cywilnej i karnej.
Ile czasu trwa szkolenie?
Na szkolenie przewidziane są 2 godziny dydaktyczne, po których można zadawać pytania prowadzącemu w wolnej dyskusji. Aby uniknąć zakłócania procesów dydaktycznych szkolenia organizowane są od godziny 15:30.
Gdzie organizowane są szkolenia?
Dla wygody uczestników szklenia organizowane są w miejscu wskazanym przez zamawiającą jednostkę.
Ile kosztuje szkolenie?
Każda jednostka jest specyficzna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego każdorozowa cenę negocjujemy z zamawiającym.
Jak zamówić szkolenie?
Aby zamówić szkolenie bądź uzyskać więcej informacji proszę wysłać maila na adres szkolenia@oswiata.lubin.pl.
Dla kogo szkolenie?
Szkolenie jest adresowane do nauczycieli wszystkich jednostek oświatowych.
Jakie są cele szkolenia?
Podczas szkolenia nauczyciele przypomną sobie wiedzę w zakresie bezpiecznej organizacji wszelkiego rodzaju wycieczek, wyjść i różnych form turystyki. Tematyka szkolenia obejmuje między innymi:
 1. podtsawy prawne organizacji przez szkołę/przedszkole/placówkę krajoznawstwa i trustyki,
 2. cele i formy krajoznawstwa oraz turystyki,
 3. zasad organizacji wycieczek,
 4. planowania wycieczek,
 5. kwalifikacje kadry,
 6. zadania i obowiązki kierownika wycievzki i opiekunów,
 7. bezpieczeństwo uczestników wycieczek,
 8. dokumentowanie wycieczek,
 9. podsumowanie i rozliczenie wycieczki.
Ile czasu trwa szkolenie?
Na szkolenie przewidziane są 2 godziny dydaktyczne, po których można zadawać pytania prowadzącemu w wolnej dyskusji. Aby uniknąć zakłócania procesów dydaktycznych szkolenia organizowane są od godziny 15:30.
Gdzie organizowane są szkolenia?
Dla wygody uczestników szklenia organizowane są w miejscu wskazanym przez zamawiającą jednostkę.
Ile kosztuje szkolenie?
Każda jednostka jest specyficzna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego każdorozowa cenę negocjujemy z zamawiającym.
Jak zamówić szkolenie?
Aby zamówić szkolenie bądź uzyskać więcej informacji proszę wysłać maila na adres szkolenia@oswiata.lubin.pl.
Dla kogo szkolenie?
Szkolenie jest adresowane do nauczycieli wszystkich jednostek oświatowych.
Jakie są cele szkolenia?
Uczestnicy zostają zapoznani z przepisami z zakresu bezpieczeństwa obowiązującymi w pracy z nauczyciela oraz zasadami postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dzieci i młodzieży. Tematyka szkolenia obejmuje:
 1. regulacje prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych,
 2. bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w szczególności:
  1. teren i obekty szkoły,
  2. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
  3. przerwy międzylekcyjne,
  4. warsztaty, laboratoria, pracownie oraz stanowiska praktycznej nauki zawodu,
  5. wychowanie fizyczne, sport,
  6. wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
  7. wyjścia grupowe,
 3. wypadki osób pozostających pod opieką szkoły,
 4. odpowiedzialność nauczycieli,
 5. skutki finansowe oraz możliwość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nauczycieli.
Ile czasu trwa szkolenie?
Na szkolenie przewidziane są 2 godziny dydaktyczne, po których można zadawać pytania prowadzącemu w wolnej dyskusji. Aby uniknąć zakłócania procesów dydaktycznych szkolenia organizowane są od godziny 15:30.
Gdzie organizowane są szkolenia?
Dla wygody uczestników szklenia organizowane są w miejscu wskazanym przez zamawiającą jednostkę.
Ile kosztuje szkolenie?
Każda jednostka jest specyficzna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego każdorozowa cenę negocjujemy z zamawiającym.
Jak zamówić szkolenie?
Aby zamówić szkolenie bądź uzyskać więcej informacji proszę wysłać maila na adres szkolenia@oswiata.lubin.pl.
Dla kogo szkolenie?
Szkolenie jest adresowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Jakie są cele szkolenia?
Podczas szkolenia zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące zasad prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Tematyka szkolenia obejmuje:
 1. rodzaje dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
 2. sposób prowadzenia dokumentacji:
  1. księga ewidencji dzieci,
  2. księga uczniów/słuchaczy,
  3. dziennik lekcyjny,
  4. dziennik świetlicy,
  5. dziennik zajęć indywidualnych/indywidualnego nauczania,
  6. dzienniki nauczycieli specjalistów,
  7. dzienniki innych zajęć,
  8. indywidualne teczki uczestników zajęć,
  9. teczka wychowawcy,
  10. arkusze ocen,
 3. prowadzenie dzienników w formie elektronicznej,
 4. sprosotoewania błędów i pomyłek,
 5. odtworzenie zniszczonej dokumentacji,
 6. świadectwa i inne druki,
 7. odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji.
Ile czasu trwa szkolenie?
Na szkolenie przewidziane są 2 godziny dydaktyczne, po których można zadawać pytania prowadzącemu w wolnej dyskusji. Aby uniknąć zakłócania procesów dydaktycznych szkolenia organizowane są od godziny 15:30.
Gdzie organizowane są szkolenia?
Dla wygody uczestników szklenia organizowane są w miejscu wskazanym przez zamawiającą jednostkę.
Ile kosztuje szkolenie?
Każda jednostka jest specyficzna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego każdorozowa cenę negocjujemy z zamawiającym. Jak zamówić szkolenie? Aby zamówić szkolenie bądź uzyskać więcej informacji proszę wysłać maila na adres szkolenia@oswiata.lubin.pl.
Może inna tematyka szkolenia?
Istnieje możliwość zorganizowania szkoleń na tematy wskazane przez zamawiającą jednostkę. Aby ustalić możliwość organizacji szkolenia proszę wysłać maila na adres szkolenia@oswiata.lubin.pl.