Statut przedszkola i jego treść

Poniżej prezntowane są elementy, jakie powinien zawierać statut publicznego przedszkola, wynikające z poszczególnych aktów prawnych.

Pierwszy statut przedszkolu publicznemu nadaje organ prowadzący przedszkole podczas jego zakładania. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie przedszkola. Zmiany statutu dokonuje rada przedszkola, a jeśli nie została powołana – rada pedagogiczna.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Nazwa i rodzaj przedszkola oraz jego siedziba (art. 102 ust. 1 pkt 1).

Nazwa publicznego przedszkola zawiera:

  1. określenie: “Przedszkole”,
  2. ustalony przez organ prowadzący numer przedszkola wyrażony cyfrą arabską, jeżeli wdanej miejscowości jest więcej niż jedno przedszkole,
  3. imię przedszkla, jeżeli imię takie nadano,
  4. nazwę miejscowości, w której siedzibę ma przedszkole.

Nazwa przedszkola specjalnego i integracyjnego zawiera odpowiednio określenie: “Specjalne”, “Integracyjne”.

Nazwa przedszkola ogólnodostępneego z oddziałami specjalnymi, integracyjnymi może zawierać użyte w odpowiednim rodzaju określenie: “z Oddziałami Specjalnymi”, “z Oddziałami Integracyjnymi”.

Nazwa przedszkola specjalnego i przedszkola ogólnodostępnego z oddziałami specjalnymi może zawierać określenie rodzaju niepełnosprawności dzieci.

Nazwa przedszkola wchodzącego w skład zespołu szkół, oprócz nazwy tej szkoły, zawiera nazwę zespołu.

Nazwa przedszkola specjalnego wchodzącego w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, oprócz nazwy tego przedszkola, zawiera nazwę ośrodka.

Przez siedzibę przedszola rozumie się nazwę miejscowości, w której jest ono położone. Nie zalecam wpisywania adresu przedszkola.

Nazwa i siedziba organu prowadzącego szkołę (art. 102 ust. 1 pkt 2).

W przypadku szkół samorządowych organem prowadzącym szkołę jest odpowiednio gmina, powiat, samorząd województwa. Nie jest organem prowadzącym urząd.

Przez siedzibę organu prowadzącego rozumie się nazwę miejscowości.

Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa – z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia (art. 102 ust. 1 pkt 3) w tym:

 • w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 • organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, 
 • umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

Sposób realizacji zadań przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności (art. 102 ust. 1 pkt 4).

Sposób sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu (art. 102 ust. 1 pkt 5).

Sposób sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć poza przedszkolem (art. 102 ust. 1 pkt 5).

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (art. 102 ust. 1 pkt 6).

Formy współdziałania z rodzicami (art. 102 ust. 1 pkt 7).

Częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami (art. 102 ust. 1 pkt 7).

Organy przedszkola (art. 102 ust. 1 pkt 8).

W szczególności: dyrektor, rada pedagogiczna, rada przedszkola, rada rodziców.

Szczegółowe kompetencje organów przedszkola (art. 102 ust. 1 pkt 8).

Szczegółowe warunki współdzialania organów przedszkola (art. 102 ust. 1 pkt 8).

Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola (art. 102 ust. 1 pkt 8).

Tryb woboru członków rady przedszkola – jeśli powołano radę szkoły (art. 81 ust. 6).

Możliwość rozszerzenia składu rady przedszkola o inne osoby niż określone w ustawie – jeśli powołano radę szkoły (art. 81 ust. 6).

Możliwość dokonywania corocznej zmiany 1/3 składu rady przedszkola – jeśli powołano radę szkoły (art. 81 ust. 7).

Organizacja pracy przedszkola (art. 102 ust. 1 pkt 9), w tym:

 • organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli przedszkole takie wspomaganie prowadzi,
 • organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli przedszkole takie zajęcia prowadzi.

Czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w uzgodnieniu z radą przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – z radą rodziców (art. 102 ust. 1 pkt 10).

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący (art. 102 ust. 1 pkt 11).

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola (art. 102 ust. 1 pkt 12), w tym zadań związanych z:

 • zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 • współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,
 • prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji,
 • współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

Prawa dzieci (art. 102 ust. 1 pkt 13).

Obowiązki dzieci (art. 102 ust. 1 pkt 13), z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

 • właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych,
 • usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie,
 • przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju (w przypadku jego wprowadzenia),
 • przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,
 • właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

Przypadki, w których dyrektor może skreślić dziecko z listy uczniów (art. 102 ust. 1 pkt 13).

Warunki stosowania sztandaru przedszkola, godła przedszkola oraz ceremoniału przedszkolnego, o ile zostały ustanowione (art. 102 ust. 1 pkt 14).

Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć, sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć, warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym przedszkolu technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia (art. 125a ust. 7).

Sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki (art. 125a ust. 7).