Statut szkoły i jego treść

Poniżej prezntowane są elementy, jakie powinien zawierać statut publicznej szkoły, wynikające z poszczególnych aktów prawnych.

Pierwszy statut szkole publicznej nadaje organ prowadzący szkołę podczas jej zakładania. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły. Zmiany statutu dokonuje rada szkoły, a jeśli nie została powołana – rada pedagogiczna.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Nazwę i typ szkoły oraz jej siedziba, a w przypadku gdy szkoła wchodzi w skład zespołu szkół – także nazwa tego zespołu (art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2).

Nazwa publicznej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej  zawiera:

  1. odpowiednio określenie: “Szkoła Podstawowa”, “Liceum Ogólnokształcące”, “Technikum”, “Branżowa Szkoła I stopnia”, “Branżowa Szkoła II stopnia”, “Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy”, “Szkoła Policealna”,
  2. ustalony przez organ prowadzący, odrębnie dla danego typu szkoły, numer porządkowy szkoły wyrażony cyfrą arabską, a w przypadku liceum ogólnokształcącego – cyfrą rzymską, jeżeli wdanej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła danego typu,
  3. imię szkoły, jeżeli imię takie nadano,
  4. nazwę miejscowości, w której siedzibę ma szkoła.

Nazwa szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe może zawierać wskazanie:

  1. kierunku kształcenia zawodowego,
  2. organu prowadzącego szkołę.

Nazwa szkoły: specjalnej, integracyjnej, sportowej i mistrzostwa sportowego oraz szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej zawiera użyte w odpowiednim rodzaju określenie: “Specjalna”, “Integracyjna”, “Sportowa”, “Mistrzostwa Sportowego” i “Dwujęzyczna”.

Nazwa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi oraz szkoły ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi, integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego może zawierać użyte w odpowiednim rodzaju określenie: “z Oddziałami Przedszkolnymi”, “z Oddziałami Specjalnymi”, “z Oddziałami Integracyjnymi”, “z Oddziałami Dwujęzycznymi”, “z Oddziałami Sportowymi” i “z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego”.

Nazwa szkoły dla dorosłych zawiera wskazanie typu szkoły oraz określenie “dla Dorosłych”.

Nazwa szkoły specjalnej i szkoły ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi może zawierać określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

Nazwa szkoły podstawowej filialnej zawiera określenie “Szkoła filialna” oraz nazwę szkoły podstawowej, której jest organizacyjnie podporządkowana.

Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, oprócz nazwy tej szkoły, zawiera nazwę zespołu.

Nazwa szkoły specjalnej wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, oprócz nazwy tej szkoły, zawiera nazwę ośrodka.

Przez siedzibę szkoły rozumie się nazwę miejscowości, w której jest ona położona. Nie zalecam wpisywania adresu szkoły.

Typ szkoły (art. 98 ust. 1 pkt 1).

Szkoły dzielą się na następujące typy:

  1. ośmioletnia szkoła podstawowa,
  2. szkoły ponadpodstawowe:
   • czteroletnie liceum ogólnokształcące,
   • pięcioletnie technikum,
   • trzyletnia branżowa szkoła I stopnia,
   • trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy,
   • dwuletnia branżowa szkoła II stopnia,
   • szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

Nazwa i siedziba organu prowadzącego szkołę (art. 98 ust. 1 pkt 3).

W przypadku szkół samorządowych organem prowadzącym szkołę jest odpowiednio gmina, powiat, samorząd województwa. Nie jest organem prowadzącym urząd.

Przez siedzibę organu prowadzącego rozumie się nazwę miejscowości.

Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa (art. 98 ust. 1 pkt 5).

W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży cele i zadania szkoły określone w statucie uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Zadania szkoły powinny wskazywać, w jaki sposób szkoła zamierza realziować przyjęte cele.

Sposób wykonywania zadań szkoły w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia (art. 98 ust. 1 pkt 5).

Sposób wykonywania zadań szkoły w zakresie organizowania opieki na dziećmi niepełnosprawnymi z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia (art. 98 ust. 1 pkt 5).

Sposób wykonywania zadań szkoły w zakresie umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religinej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia (art. 98 ust. 1 pkt 5).

Organy szkoły (art. 98 ust. 1 pkt 5).

W szczególności: dyrektor, rada szkoły (jeśli utworzono), rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców.

Szczegółowe kompetencje organów szkoły (art. 98 ust. 1 pkt 5).

Szczegółowe warunki współdzialania organów szkoły (art. 98 ust. 1 pkt 5).

Sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły (art. 98 ust. 1 pkt 5).

Tryb woboru członków rady szkoły – jeśli powołano radę szkoły (art. 81 ust. 6).

Możliwość rozszerzenia składu rady szkoły o inne osoby niż określone w ustawie – jeśli powołano radę szkoły (art. 81 ust. 6).

Możliwość dokonywania corocznej zmiany 1/3 składu rady szkoły – jeśli powołano radę szkoły (art. 81 ust. 7).

Organizacja pracy szkoły (art. 98 ust. 1 pkt 6), w tym:

 • organizacja oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych, przygotowania wojskowego, integracyjnych, specjalnych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach,
 • organizacja nauczania języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub języka regionalnego, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi,
 • organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli szkoła takie wspomaganie prowadzi,
 • organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli szkoła takie zajęcia prowadzi.

Zakres zadań nauczycieli (art. 98 ust. 1 pkt 7), w tym:

 • nauczyciela wychowawcy,
 • nauczyciela bibliotekarza.

Zakres zadań innych pracowników szkoły (art. 98 ust. 1 pkt 7).

Zadania nauczycieli i pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (art. 98 ust. 1 pkt 7).

Sposób i formy wykonywania powyższych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły (art. 98 ust. 1 pkt 7).

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów (art. 98 ust. 1 pkt 8).

Nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (art. 98 ust. 1 pkt 9).

Szczegółowa organizacja praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (art. 98 ust. 1 pkt 10).

Organizacja zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (art. 98 ust. 1 pkt 11).

Organizacja pracowni szkolnych (art. 98 ust. 1 pkt 12), w szczególności (w zależności jakie pracownie i warsztaty szkoła posiada):

 • pracowni ćwiczeń praktycznych, 
 • pracowni symulacyjnych,
 • warsztatów szkolnych dla realizacji zajęć praktycznych.

Organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse ich zatrudnienia, jeżeli szkoła takie zajęcia prowadzi (art. 98 ust. 1 pkt 13).

Organizacja kształcenia ogólnego i zawodowego w przypadku pracowników młodocianych – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (art. 98 ust. 1 pkt 14).

Określenie formy kształcenia – w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej (art. 98 ust. 1 pkt 15):

 • dziennej (nie dotyczy szkoły dla dorosłych), 
 • stacjonarnej,
 • zaocznej.

Organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, z wyjątkiem szkoły artystycznej (art. 98 ust. 1 pkt 16).

Prawa uczniów (art. 98 ust. 1 pkt 17).

Obowiązki uczniów (art. 98 ust. 1 pkt 17), z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

 • właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych,
 • usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie,
 • przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju (w przypadku jego wprowadzenia),
 • przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,
 • właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym (art. 98 ust. 1 pkt 17).

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia (art. 98 ust. 1 pkt 17).

Rodzaje nagród przyznawanych uczniom (art. 98 ust. 1 pkt 18).

Warunki przyznawania nagród uczniom (art. 98 ust. 1 pkt 18).

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody (art. 98 ust. 1 pkt 18).

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów (art. 98 ust. 1 pkt 19).

Tryb odwoływania się od kary (art. 98 ust. 1 pkt 19).

Przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły (art. 98 ust. 1 pkt 20).

Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu (art. 98 ust. 1 pkt 21).

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie (art. 98 ust. 1 pkt 22).

Organizacja biblioteki szkolnej (art. 98 ust. 1 pkt 23).

Warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami (art. 98 ust. 1 pkt 23).

Warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami (art. 98 ust. 1 pkt 23).

Warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z rodzicami (art. 98 ust. 1 pkt 23).

Warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami (art. 98 ust. 1 pkt 23).

Organizacja internatu, o ile został w szkole zorganizowany (art. 98 ust. 1 pkt 24).

Organizacja świetlicy w przypadku szkoły podstawowej i szkoły prowadzącej kształcenie specjalne, z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia (art. 98 ust. 1 pkt 25)

Warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione (art. 98 ust. 1 pkt 26).

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (art. 98 ust. 2 pkt 1).

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki (art. 98 ust. 2 pkt 2).

Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej (art. 98 ust. 2 pkt 3).

Organizacja żywienia – w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej (art. 98 ust. 2 pkt 4).

Szkoła podstawowa zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. 
Korzystanie z posiłku, o którym mowa w ust. 1, jest dobrowolne i odpłatne.

Zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły – jeśli nie wprowadzono obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju (art. 100 ust. 6).

Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć, sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć, warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danej szkle technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia (art. 125a ust. 7).

Sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki (art. 125a ust. 7).

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego (art. 44b ust. 10), w szczególności

 • kryteria oceniania zachowania (art. 44b ust. 6 pkt 2),
 • warunki i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (art. 44b ust. 6 pkt 6),
 • warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia (art. 44b ust. 6 pkt 7),
 • sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (art. 44b ust. 8 pkt 2),
 • warunki i sposób oceniania zachowania (art. 44b ust. 9 pkt 1),
 • forma i termin informowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania (art. 44g ust. 1),
 • sposób ustalania bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (w tym skala ocen) (art. 44zga ust. 3 pkt 1),
 • sposób ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania (w tym skala ocen) (art. 44zga ust. 3 pkt 1).

Sposób udostępniania uczniom i rodzicom (art. 44e ust. 7):

 • sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia,
 • dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego,
 • dokumentacji dotyczącej egzaminu poprawkowego,
 • dokumentacji dotyczącej zastrzeżeń wniesionych przez ucznia lub jego rodziców jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen,
 • pozostałej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia.

Termin ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych (art. 44h ust. 6):

 • z zajęć edukacyjnych,
 • zachowania.

Termin ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych(art. 44h ust. 6):

 •  z zajęć edukacyjnych,
 • zachowania.

Ustalenie, czy oceny bieżące w klasach I-III są ocenami opisowymi (art. 44i ust. 2).

Ustalenie, czy ocenami opisywmi są począwszy od klasy IV szkoły podstawowej (art. 44i ust. 4):

 • oceny bieżące z zajęć edukacyjncyh,
 • oceny beżące zachowania,
 • oceny roczne z zajęć edukacyjncyh (poza ocenami w skali urzędowej),
 • oceny roczne zachowania (poza ocenami w skali urzędowej).