Stanowiska nauczycieli szkół samorządowych

Akt mianowania i umowa o pracę powiny określić stanowisko pracy nauczyciela. Nie wystarczy oznaczenie zawodu ,,nauczyciel”, lecz należy je doprecyzować zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela. Poniżej wybrane stanowiska, na których zatrudnia się nauczycieli szkół samorządowych.

StanowiskoPensum
Nauczyciel przedszkola (z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich)25
Nauczyciel przedszkola (pracujący z grupami dzieci 6-letnich)22
Nauczyciel przedszkola (pracujący w grupach mieszanych, w przypadku większej liczby dzieci 6-letnich)22 [1]
Nauczyciel przedszkola (pracujący w grupach mieszanych. w przypadku większej liczy dzieci 3, 4 i 5 letnich)25 [1]
Nauczyciel przedszkola specjalnego18
Nauczyciel szkoły podstawowej18
Nauczyciel szkoły specjalnej18
Nauczyciel liceum ogólnokształcącego (technikum, szkoły branżowej – przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego i teoretycznych przedmiotów zawodowych)18
Wychowawca świetlicy szkolnej26
Wychowawca internatu30
Wychowawca w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym24
Wychwawca świetlicy szkoły specjalnej24
Nauczyciel bibliotekarz30
Nauczyciel poradni psychologiczno-pedagogicznej20
Nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne20
Nauczyciele współorganizujący kształcenie kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym20
Nauczyciel pedagog22 [2]
Nauczyciel pedagog specjalny22 [2]
Nauczyciel psycholog22 [2]
Nauczyciel logopeda22 [2]
Nauczyciel doradca zawodowy22 [2]
Nauczyciel terapeuta pedagogiczny22 [2]
Nauczyciel pratycznej nauki zawodu20 [3]

 

[1] Pensum nauczycieli przedszkoli w grupach mieszanych podane jest dla Miasta Lubina. W Gminie Lubin pensum w grupie mieszanej wynosi 25 godzin.

[2] Pensum nauczycieli: pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i terapeuty pedagogicznego podane jest dla Miasta Lubina, Gminy Lubin i Powiatu Lubińskiego.

[3] Pensum nauczycieli praktycznej nauki zawododu podane jest dla Powiatu Lubińskiego.


Nie stanowi odrębnego stanowiska prowdzenie następujących zajęć (nauczyciel prowadzi je wg pensum ustalonego dla stanowiska, na jakim jest zatrudniony):

  • rewalidacyjnych,
  • resocjalizacyjnych,
  • socjoterapeutycznych,
  • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajeęcia: rozwijające uzdolnienia, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, inne o charakterze terapeutycznym, rozwijające umiejętności uczenia się, dydaktyczno-wyrównawcze, związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, porady, konsultacje, warsztaty),
  • edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
  • umożliwiających uczniom należącym do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej lub językowej.