Ścieżki awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Możliwość awansu na nauczyciela mianowanoego na starych zasadach istnieje do 31 sierpnia 2027 roku. Po tym terminie nauczyciel realizuje awans na nowych zasadach.

Ścieżka I:
Nauczyciel, który przed dniem 1 września 2021 r. nie rozpoczął stażu na stopień nauczyciela mianowanego
(staż rozpoczął 1 września 2021 r. lub później, po okresie obowiązkowej karencji)

Awans na nauczyciela mianowanego

Staż na starych zasadach

Staż nauczyciela nieuprawnionego do skrócenia jego okresu

Staż nauczyciela, który posiada co najmniej stopień naukowy doktora
lub
przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą

Staż nauczyciela, który z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole  uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w sposób określony w art. 9a ust. 3 w dot. brzmieniu i dyrektor skrócił staż do roku i 9 miesięcy

  Staż nauczyciela kontraktowego, który w roku szkolnym 2018/2019 realizował 12-miesięczny staż na nauczyciela kontraktowego i przed 1 września 2022 r. nie rozpoczął stażu na nauczyciela mianowanego

  1 rok
  9 miesięcy

  9 miesięcy

   9 miesięcy

    9 miesięcy

     Awans na nauczyciela dyplomowanego

     Na nowych zasadach

     Możliwość złożenia wniosku po przepracowaniu okresu:

     4 lata
     9 miesięcy

     3 lata
     9 miesięcy

      4 lata
      9 miesięcy

       4 lata
       9 miesięcy

        Ścieżka II:
        Nauczyciel, który rozpoczął staż na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2021 r.

        Awans na nauczyciela mianowanego

        Staż na starych zasadach

        Staż nauczyciela nieuprawnionego do skrócenia jego okresu

        Staż nauczyciela, który posiada co najmniej stopień naukowy doktora
        lub
        przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą

        Staż nauczyciela, który z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole  uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w sposób określony w art. 9a ust. 3 w dot. brzmieniu i dyrektor skrócił staż do roku i 9 miesięcy

        2 lata
        9 miesięcy

        1 rok
        9 miesięcy

        1 rok
        9 miesięcy

        Awans na nauczyciela dyplomowanego

        Na nowych zasadach

        Możliwość złożenia wniosku po przepracowaniu okresu:

        3 lata
        9 miesięcy

        2 lata
        9 miesięcy

        3 lata
        9 miesięcy

        Ścieżka III:

        Od 1 stycznia 2023 r. nauczyciele urlopowani lub zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych mogą złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, jeżeli ich okres urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwa nieprzerwanie co najmniej 2 lata.