Rozwiązywanie stosunku pracy w jednostkach oświaty

Poniżej zaprezentowane zostały zasady, tryb i podstawy prawne rozwiązywania stosunku pracy w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Użyte skróty:


KN – ustawa Karta Nauczyciela,
UZKN – ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
UPO – ustawa Prawo Oświatowe,
KP – kodeks pracy,
UPS 
– ustawa o pracownikach samorządowych.