Poradniki

Wybierz poradnik, z którym chesz się zapoznać.

Sprawy pracownicze

Sprawy pracownicze

Zatrudnianie pracowników w szkołach i przedszkolach

Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przejdź do poradnika
Sprawy pracownicze

Zmiana warunków pracy i płacy pracowników szkół i przedszkoli

Zasady zmiany warunków pracy pracowników zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przejdź do poradnika
Sprawy pracownicze

Rozwiązywanie stosunku pracy w jednostkach oświaty

Zasady, tryb i podstawy prawne rozwiązywania stosunku pracy w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Przejdź do poradnika
Sprawy pracownicze

Rekompensata za pracę w dni wolne od pracy i święta

Zdarza się, iż pracownik zostanie zobowiązany do pracy w sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień wolny od pracy. Poniżej wybrane regulacje w zakresie rekompensaty za pracę w takie dni.

Przejdź do poradnika
Sprawy pracownicze

Wybrane przykłady zwolnień od pracy oraz dokumentowanie nieobecności

Przykłady przysługujących pracownikowi zwolnień od pracy, wraz z informacjami na temat czasu zwolnienia i prawa do wynagrodzenia lub rekompensaty utraconego zarobku.

Przejdź do poradnika
Sprawy pracownicze

Podróże służbowe pracowników, wykorzystywanie prywatnego pojazdu

W poradniku omówiono sprawy związane z krajowymi i zagranicznymi podróżami słuzbowymi pracowników oraz wykorzystywaniem prywatnego pojaxdu do celów służbowych.

Przejdź do poradnika
ZFŚS

Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacie

Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki finansowe gromadzone przez pracodawcę w celu wykorzystania ich na wsparcie socjalne osób uprawnionych.

Przejdź do poradnika

Sprawy nauczycieli

Sprawy nauczycieli

Kwalifikacje nauczycieli

Aktualne i archiwalne kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wykaz kolejnych rozporządzeń określających kwalifikacje oraz okresy uznawania kwalifikacji przez odpowiednie organy.

Przejdź do poradnika
Sprawy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli

Ścieżku awansu zawodowego nauczycieli, obejmujące również okres przejściowy wprowadzony ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Przejdź do poradnika
Sprawy nauczycieli

Wynagrodzenie nauczycieli

W poradniku zaprezontowane zostały składniki wynagrodzenia nauczycieli szkół samorząodwych, inne odrębne wynagrodzenia, zasady nabywania i zmiany wysokości wynagrodzenia.

Przejdź do poradnika
Sprawy nauczycieli

Stanowiska i pensa nauczycieli

Akt mianowania i umowa o pracę powiny określić stanowisko pracy nauczyciela. W poradniku wybrane stanowiska, na których zatrudnia się nauczycieli szkół samorządowych.

Przejdź do poradnika
Sprawy nauczycieli

Ocena pracy nauczycieli

W poradniku zaprezontowane zostało kompendium wiedzy na temat zasad i procedur dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz trybu odwoływania sie od ustalonej oceny pracy.

Przejdź do poradnika

Organizacja pracy

Organizacja pracy

Kalendarz roku szkolnego 2024/2025

Poniżej aktualny kalendarz roku szkolnego 2024/2025 z uwzględnieniem komunikatów dyrektora Centralnej Komisji Egazminacyjnej.

Przejdź do poradnika
Rada Pedagogiczna

Uchwały Rady Pedagogicznej

Wykaz wybranych uchwał podejmowanych przez Radę Pedagogiczną w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz poradnik, w jaki sposób konstruować i podejmować uchwały.

Przejdź do poradnika
Dyrektor

Decyzje administracyjne dyrektora

Dyrektor szkoły w niektórych przypadkach wydaje rozstrzygnięcie w postaci decyzji administracyjnej. Poradnik zawiera wykaz niektórych decyzji administracyjnych wraz z podstawą prawną.

Przejdź do poradnika
Dyrektor

Zarządzenia dyrektora

Poradnik kierowany jest do dyrektorów i zawiera informacje, w jaki sposób napisać zarządzenie dyrektora oraz przykładowe zarządzenia wydawane w związku z zarządzaniem jednostką oświatową.

Przejdź do poradnika
Dyrektor

Współpraca dyrektora ze związkami

Przepisy Karty Nauczyciela i prawa pracy nakładają na dyrektora obowiązek konsultowania lub uzgadniania niektórych decyzji ze związkami zawodowymi działającymi w danej jednostce oświatowej. Poradnik przybliży zakres współpracy i obowiązku ob stron.

Przejdź do poradnika
Wycieczki

Organizacja krajoznawstwa i turystyki

Szkoła może być organizatorem krajoznawstwa i turystyki. W poradniku przybliżymy zasady organizacji wycieczek szkolnych, ich przebiegu oraz kwalifikacje kadry wymagane przepisami oświatowymi.

Przejdź do poradnika
Prawo wewnątrzszkolne

Statut szkoły i jego treść

W poradniku prezntowane są elementy, jakie powinien zawierać statut publicznej szkoły, wynikające z poszczególnych aktów prawnych.

Przejdź do poradnika
Prawo wewnątrzszkolne

Statut przedszkola i jego treść

W poradniku prezntowane są elementy, jakie powinien zawierać statut publiczneego przedszkola, wynikające z poszczególnych aktów prawnych.

Przejdź do poradnika
Dokumenty

Forma i postać pisemna, elektroniczna.

Przepisy mogą wymagać określonej formy dokumentu lub czynności. Omówione zostaną formy i postaci dokumentów, w tym: pisemna, elektroniczna i papierowa.

Przejdź do poradnika

BHP

BHP

Szkolenia w dziedzinie BHP w jednostkach oświatowych

Pracodawca obowiązany jest zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy, ale także prowadzenie okresowych szkoleń w dziedzinie bhp.

Przejdź do poradnika
BHP

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach oświatowych

Służba bhp pełni w zakładzie pracy funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W poradniku znajdują sie zasady rganizacji służby bhp w jednostkach oświatowych.

Przejdź do poradnika
BHP

Bezpieczeństwo i higiena w szkołach i przedszkolach

Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na jej terenie, w szczególności uczniom powierzonym szkole pod opiekę.

Przejdź do poradnika
BHP

Wypadki osób pozostających pod opieką szkoły

Dyrektor szkoły i nauczyciele powinni mieć dostateczną wiedzę na temat postepowania w sytuacji wystąpienia wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły

Przejdź do poradnika
SIP

Społeczna Inspekcja Pracy

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy.

Przejdź do poradnika