Wytyczanie pensum i wymiaru zatrudnienia nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela)