Kwalifikacje nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE – KWALIFIKACJE AKTUALNE

Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia i posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć:
 • przygotowanie pedagogiczne, o którym mowa w nowym standardzie kształcenia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem wydanym przez uczelnię, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych
 • przygotowanie pedagogiczne obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia
 • pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną odbytą w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin
uzyskane w wyniku ukończenia studiów lub studiów podyplomowych prowadzonych zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r., potwierdzone dyplomem ukończenia studiów lub innym dokumentem wydanym przez uczelnię, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych
 • przygotowanie pedagogiczne uzyskane w wyniku ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli, potwierdzone dyplomem ukończenia takiego zakładu
 • przygotowanie pedagogiczne obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia
 • pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną odbytą w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin
uzyskane w wyniku ukończenia kursu kwalifikacyjnego, potwierdzone świadectwem ukończenia takiego kursu
 • przygotowanie pedagogiczne nauczycieli praktycznej nauki zawodu obejmujące zajęcia z zakresu przygotowania pedagogicznego w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, uzyskane w wyniku ukończenia studiów lub studiów podyplomowych prowadzonych zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r., potwierdzone dyplomem ukończenia studiów lub innym dokumentem wydanym przez uczelnię, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych
 • przygotowanie pedagogiczne nauczycieli praktycznej nauki zawodu obejmujące zajęcia z zakresu przygotowania pedagogicznego w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, uzyskane w wyniku ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, potwierdzone świadectwem ukończenia takiego kursu
   UWAGA:  

Wymiar przygotowania pedagogicznego nie dotyczy osób, które uzyskały przygotowanie pedagogiczne przed dniem 31 października 1991 r.

Nowy standard kształcenia – standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela określony w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (ostatnia zmiana wprowadzająca nowe standardy: rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Obowiązuje od: 1 października 2023 r. 

Przepisy obowiązujące przed dniem 3 sierpnia 2019 r.

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131)
  obowiązywało od 21 lutego 2012 r. do 2 sierpnia 2019 r.,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2110)
  obowiązywało 1 października 2004 r. do 30 września 2011 r.,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1655)
  obowiązywało od 30 września 2003 r.  do 30 września 2004 r.

Studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661 oraz z 2022 r. poz. 1869):

prowadzone przez uczelnie, które w dniu 1 października 2018 r. prowadziły studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna lub pedagogika specjalna:

 • pierwszego stopnia – do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2019 r.,
 • drugiego stopnia – do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2022 r.

Studia:

 • studia pierwszego stopnia,
 • studia drugiego stopnia,
 • jednolite studia magisterskie.

Studia podyplomowe:

 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia,
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r.
Kurs kwalifikacyjny – kurs kwalifikacyjny w zakresie określonego przedmiotu, określonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki uzyskanie przygotowania do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć lub uzyskanie przygotowania pedagogicznego.

Zakład kształcenia nauczycieli:

 • kolegium nauczycielskie,
 • nauczycielskie kolegium języków obcych,
 • studium nauczycielskie,
 • studium wychowania przedszkolnego,
 • studium nauczania początkowego,
 • pedagogiczne studium techniczne.
Specjalnością przygotowującą do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną jest także specjalność oligofrenopedagogika.

Zakresem przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną jest także zakres:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • oligofrenopedagogika.
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku studiów zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku studiów zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku studiów, których program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku studiów, których program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku studiów, których program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania odpowiadające wymaganiom ogólnym określonym w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku studiów, których program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania odpowiadające wymaganiom ogólnym określonym w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku zgodnym (specjalności zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku zgodnym (specjalności zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku, którego efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku, którego efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku innym (specjalności innej) niż określone powyżej
 • studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku innym (specjalności innej) niż określone powyżej
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku studiów zgodnym z nauczanym przedmiotem
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku studiów, których program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie w zakresie nauczanego przedmiotu
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku studiów innym niż określony powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia, których program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie w zakresie nauczanego przedmiotu
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku zgodnym (specjalności zgodnej) z nauczanym przedmiotem
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku, którego efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu określone w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie w zakresie nauczanego przedmiotu
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku innym (specjalności innej) niż określone powwyżej
 • studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu
 • przygotowanie pedagogiczne
 
 • studia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku studiów zgodnym z nauczanym przedmiotem
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku studiów, których program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie w zakresie nauczanego przedmiotu
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku studiów innym niż określony powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia, których program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie w zakresie nauczanego przedmiotu
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku zgodnym (specjalności zgodnej) z nauczanym przedmiotem
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku, którego efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu określone w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie w zakresie nauczanego przedmiotu
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku innym (specjalności innej) niż określone powwyżej
 • studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu
 • przygotowanie pedagogiczne
 • pedagogiczne studium techniczne
 • świadectwo dojrzałości
 • dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego naucza
 • co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego naucza
 • przygotowanie pedagogiczne
 • dyplomem mistrzowski i tytułem mistrza w zawodzie, którego naucza
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie innym niż bibliotekarstwo
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie innym niż bibliotekarstwo
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie bibliotekoznawstwa na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • przygotowanie pedagogiczne
 • wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie bibliotekoznawstwa
 • wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa
 • wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa
 • wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo
 • wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • pomaturalne studium bibliotekarskie
 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

KWALIFIKACJE

 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia, w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności)
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności)
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego
 • studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:
  a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub
  b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego 
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności), prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz:
  a) świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz przygotowanie pedagogiczne lub
  b) świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie innym niż doradztwo zawodowe
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie doradztwa
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie innym niż doradztwo zawodowe
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku logopedia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie innym niż logopedia
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna, w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite stopnia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły
 • studia podyplomowe w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie pedagogiki przygotowującym do realizacji zadań pedagoga szkolnego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie przygotowującym do realizacji zadań pedagoga szkolnego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie pedagogiki przygotowującym do realizacji zadań pedagoga szkolnego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie przygotowującym do realizacji zadań pedagoga szkolnego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku innym niż pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • studia podyplomowe w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku innym niż pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • studia podyplomowe w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku innym niż pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • studia podyplomowe w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w dowolnym zakresie
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku logopedia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na kierunku innym niż pedagogika specjalna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie pedagogiki
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie edukacji włączającej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie pedagogiki
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie edukacji włączającej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w dowolnym zakresie
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej<>
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki
 • studia podyplomowe w zakresie edukacji włączającej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności pedagogika specjalna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki
 • studia podyplomowe w zakresie edukacji włączającej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności pedagogika specjalna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne

Do 31.08.2026 rok również:
 • kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej
 • kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki edukacji włączającej
 • kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności pedagogika specjalna
 • kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku psychologia w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku psychologia w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • osoba spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie innym niż określony w przypadku powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku logopedia
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie terapii pedagogicznej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r.
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie terapii pedagogicznej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r.
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r.
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności terapia pedagogiczna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r.
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie terapii pedagogicznej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie innym niż w zakresie terapii pedagogicznej
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie terapii pedagogicznej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie innym niż w zakresie terapii pedagogicznej
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie innym niż w zakresie terapii pedagogicznej
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności terapia pedagogiczna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie innym niż w zakresie terapii pedagogicznej
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie pedagogiki odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • posiada przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie pedagogiki odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • studia podyplomowe w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której jest prowadzona świetlica szkolna
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie innym niż pedagogika resocjalizacyjna
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku logopedia
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna, w zakresie logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na dowolnym kierunku
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na dowolnym kierunku
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż resocjalizacja
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunkulogopedia
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów na kierunku innym niż pedagogika specjalna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na kierunku innym niż pedagogika specjalna
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub § 4 pkt 2, 4 lub 5 rozporządzenia
 • studia podyplomowe w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub § 4 pkt 2, 4 lub 5 rozporządzenia
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub § 4 pkt 2, 4 lub 5 rozporządzenia
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
kwalifikacje określone w tabeli – Zajęcia resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz dodatkowo jedne z poniższych
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • studia podyplomowe w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w danym typie szkoły
 • świadectwo dojrzałości
 • tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu, uzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r.
 • przygotowanie pedagogiczne