Kwalifikacje nauczycieli szkół podstawowych

Wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych.

SZKOŁY PODSTAWOWE – KWALIFIKACJE AKTUALNE

Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia i posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć:
 • przygotowanie pedagogiczne, o którym mowa w nowym standardzie kształcenia, potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem wydanym przez uczelnię, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych
 • przygotowanie pedagogiczne obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia
 • pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną odbytą w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin
uzyskane w wyniku ukończenia studiów lub studiów podyplomowych prowadzonych zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r., potwierdzone dyplomem ukończenia studiów lub innym dokumentem wydanym przez uczelnię, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych
 • przygotowanie pedagogiczne uzyskane w wyniku ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli, potwierdzone dyplomem ukończenia takiego zakładu
 • przygotowanie pedagogiczne obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia
 • pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną odbytą w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin
uzyskane w wyniku ukończenia kursu kwalifikacyjnego, potwierdzone świadectwem ukończenia takiego kursu
 • przygotowanie pedagogiczne nauczycieli praktycznej nauki zawodu obejmujące zajęcia z zakresu przygotowania pedagogicznego w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, uzyskane w wyniku ukończenia studiów lub studiów podyplomowych prowadzonych zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r., potwierdzone dyplomem ukończenia studiów lub innym dokumentem wydanym przez uczelnię, lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych
 • przygotowanie pedagogiczne nauczycieli praktycznej nauki zawodu obejmujące zajęcia z zakresu przygotowania pedagogicznego w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, uzyskane w wyniku ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, potwierdzone świadectwem ukończenia takiego kursu
   UWAGA:  

Wymiar przygotowania pedagogicznego nie dotyczy osób, które uzyskały przygotowanie pedagogiczne przed dniem 31 października 1991 r.

Nowy standard kształcenia – standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela określony w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (ostatnia zmiana wprowadzająca nowe standardy: rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Obowiązuje od: 1 października 2023 r.

Przepisy obowiązujące przed dniem 3 sierpnia 2019 r.

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131)
  obowiązywało od 21 lutego 2012 r. do 2 sierpnia 2019 r.,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2110)
  obowiązywało 1 października 2004 r. do 30 września 2011 r.,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2003 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1655)
  obowiązywało od 30 września 2003 r.  do 30 września 2004 r.

Studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661 oraz z 2022 r. poz. 1869):

prowadzone przez uczelnie, które w dniu 1 października 2018 r. prowadziły studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna lub pedagogika specjalna:

 • pierwszego stopnia – do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2019 r.,
 • drugiego stopnia – do dnia zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2022 r.

Studia:

 • studia pierwszego stopnia,
 • studia drugiego stopnia,
 • jednolite studia magisterskie.

Studia podyplomowe:

 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia,
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r.
Kurs kwalifikacyjny – kurs kwalifikacyjny w zakresie określonego przedmiotu, określonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego, organizowany zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki uzyskanie przygotowania do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć lub uzyskanie przygotowania pedagogicznego.
Zakład kształcenia nauczycieli:
 • kolegium nauczycielskie,
 • nauczycielskie kolegium języków obcych,
 • studium nauczycielskie,
 • studium wychowania przedszkolnego,
 • studium nauczania początkowego,
 • pedagogiczne studium techniczne.
Specjalnością przygotowującą do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną jest także specjalność oligofrenopedagogika.

Zakresem przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną jest także zakres:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • oligofrenopedagogika.
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661 oraz z 2022 r. poz. 1869)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku zgodnym (specjalności zgodnej) z prowadzonymi zajęciami
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku, którego efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla tych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku innym innym (specjalności innej) niż określone w trzych powyższych przypadkach
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
 • studia pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku studiów zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku studiów, których program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku studiów, których program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku studiów, których program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania odpowiadające wymaganiom ogólnym określonym w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku studiów, których program określa efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujące treści nauczania odpowiadające wymaganiom ogólnym określonym w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku zgodnym (specjalności zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku zgodnym (specjalności zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku, którego efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku, którego efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku innym (specjalności innej) niż określone powyżej
 • studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku innym (specjalności innej) niż określone powyżej
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku zgodnym (specjalności zgodnej) z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku, którego efekty uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczanego przedmiotu lub treści prowadzonych zajęć na odpowiednim etapie edukacyjnym
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku innym (specjalności innej) niż określone powyżej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku innym (specjalności innej) niż określone powyżej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż określona powyżej
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • studia pierwszego i drugiego stopnia studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie innym niż bibliotekarstwo
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie innym niż bibliotekarstwo
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie bibliotekoznawstwa na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • przygotowanie pedagogiczne
 • wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie bibliotekoznawstwa
 • wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa
 • wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa
 • wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo
 • wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • pomaturalne studium bibliotekarskie
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie innym niż doradztwo zawodowe
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie doradztwa
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie innym niż doradztwo zawodowe
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku logopedia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie innym niż logopedia
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna, w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite stopnia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły
 • studia podyplomowe w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kwalifikacje do nauczania języka obcego w klasach IV-VIII szkół podstawowych opisanych w dalszej części lub
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661 oraz z 2022 r. poz. 1869)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku pedagogika w zakresie dającym przygotowanie do nauczania w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 pkt 4 lit. a-c rozporzączenia, a dodatkową specjalnością nauczycielską był dany język obcy
 • ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku pedagogika w zakresie nauczania danego języka obcego w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 pkt 2, 4 lub 5 rozporządzenia
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego
 • ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 pkt 2, 4 lub 5 rozporządzenia
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 pkt 2, 4 lub 5 rozporządzenia
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • studia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia lub przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku filologia lub nauczanie języków obcych
 • przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie danego języka obcego, nauczania danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie danego języka obcego, nauczania danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia na kierunku studiów, których program nie określał efektów uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia na kierunku studiów, których program nie określał efektów uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • jednolite studia magisterskie na kierunku studiów, których program nie określał efektów uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie na kierunku studiów, których program nie określał efektów uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku filologia w specjalności lub zakresie danego języka obcego, na kierunku lingwistyka stosowana w zakresie danego języka obcego lub na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku filologia w specjalności lub zakresie danego języka obcego, na kierunku lingwistyka stosowana w zakresie danego języka obcego lub na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na kierunku innym niż filologia w specjalności danego języka obcego w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku innym (specjalności innej) niż określone w dwóch powyższych przypadkach prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku innym (specjalności innej) niż określone w dwóch powyższych przypadkach prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego
 • studia w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku studiów, których program nie określał efektów uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku studiów, których program nie określał efektów uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego lub na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku innym niż określony powyżej w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • świadectwo dojrzałości
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia

ZAŁĄCZNIK WYKAZ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

1. Podstawowa znajomość języka: 
1) język angielski:
a) First Certificate in English (FCE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: First – ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations),
b) International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 5,0-6,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,
c) Aptis (w wersji General, Advanced lub for Teachers) – z wynikiem ogólnym B2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,
d) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):
– wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 72-94 pkt,
– wersja iBT Home Edition – z wynikiem całkowitym minimum 72-94 pkt,
– wersja iBT Paper Edition – z wynikiem całkowitym minimum 72-94 pkt,
e) TOEIC Test – z wynikiem 785-940 pkt z modułu “Listening and Reading” oraz 310-350 pkt z modułu “Speaking and Writing” – Educational Testing Service (ETS),
f) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2, funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom “Communicator”, łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5, funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom “Communicator”,
g) Pearson English International Certificate – wersja papierowa i wersja komputerowa (dawniej Pearson Test of English General lub London Tests of English); Level 3-Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International – ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,
h) Pearson Test of English Academic – wersja stacjonarna i wersja online, z wynikiem 59-75 pkt, Pearson Edexcel,
i) Versant Professional English Test – Level 2, z wynikiem 58-75 pkt,
j) Versant English Test – z wynikiem 58-68 pkt,
k) JETSET Level 5 – ocena Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),
l) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English B2,
m) ISE II, Level 1 Certificate in ESOL International – CEFR Level B2;
2) język niemiecki:
a) Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Institut,
b) ÖSD Zertifikat B2, Österreich Institut funkcjonujący również pod nazwą Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) – poziom B2 Mittelstufe Deutsch, Österreich Institut,
c) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Deutsch B2;
3) język francuski:
a) Diplôme d’Etudes en Langue Française DELF B2, wydawany do dnia 30 września 2020 r. przez Centre international d’études pédagogiques (CIEP), a od dnia 1 października 2020 r. przez France Education international (FEI),
b) Diplôme d’Etudes en Langue française DELF 2nd degré, Centre international d’études pédagogiques (CIEP),
c) Diplôme de Langue Française DL B2, Alliance française (AF),
d) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Français B2;
4) język włoski:
a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Due B2), Università per Stranieri di Siena,
b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello B2 (CELI 3), Università per Stranieri di Perugia,
c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA B2, Società Dante Alighieri,
d) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Italiano B2;
5) język hiszpański:
a) Diploma Básico de Español como Lengua Extranjera (DBE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca,
b) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Intermedio, Instituto Cervantes,
c) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel B2, Instituto Cervantes,
d) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Español B2.
2. Zaawansowana znajomość języka:
1) język angielski:
a) Certificate in Advanced English (CAE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: Advanced – ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations),
b) International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 6,5-7,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,
c) Aptis (w wersji General lub for Teachers) – z wynikiem ogólnym C, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,
d) Aptis (w wersji Advanced) – z wynikiem ogólnym C1, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,
e) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):
– wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 95-113 pkt,
– wersja iBT Home Edition – z wynikiem całkowitym minimum 95-113 pkt,
– wersja iBT Paper Edition – z wynikiem całkowitym minimum 95-113 pkt,
f) TOEIC Test – z wynikiem 945-990 pkt z modułu “Listening and Reading” oraz 360-400 pkt z modułu “Speaking and Writing” – Educational Testing Service (ETS),
g) City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4, funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom “Expert”, łącznie z City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8, funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom “Expert”,
h) Pearson English International Certificate – wersja papierowa i wersja komputerowa (dawniej Pearson Test of English General lub London Tests of English); Level 4- Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International – ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,
i) Pearson Test of English Academic – wersja stacjonarna i wersja online, z wynikiem 76-85 pkt, Pearson Edexcel,
j) Versant Professional English Test – Level 2, z wynikiem 76-83 pkt,
k) Versant English Test – z wynikiem 69-78 pkt,
l) JETSET Level 6 – ocena Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),
m) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English C1,
n) ISE III, Level 2 Certificate in ESOL International – CEFR Level C1;
2) język niemiecki:
a) Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Goethe-Institut,
b) Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Institut,
c) Deutsches Sprachdiplom Zweite Stufe (DSD II), Kultusministerkonferenz,
d) ÖSD Zertifikat C1, Österreich Institut funkcjonujący również pod nazwą Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch, Österreich Institut,
e) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Deutsch C1;
3) język francuski:
a) Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises DS, Alliance française (AF),
b) Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C1, wydawany do dnia 30 września 2020 r. przez Centre international d’études pédagogiques (CIEP), a od dnia 1 października 2020 r. przez France Education international (FEI);
4) język włoski:
a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Tre C1), Università per Stranieri di Siena,
b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello C1 (CELI 4), Università per Stranieri di Perugia,
c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA C1, Società Dante Alighieri;
5) język hiszpański: Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C1, Instituto Cervantes;
6) egzamin państwowy z języka obcego złożony przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych (Dz. Urz. MEN poz. 44).
3. Biegła znajomość języka:
1) język angielski:
a) Certificate of Proficiency in English (CPE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: Proficiency – ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations),
b) International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 7,5-9,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,
c) Aptis (w wersji Advanced) – z wynikiem ogólnym C2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,
d) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):
– wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 114-120 pkt,
– wersja iBT Home Edition – z wynikiem całkowitym minimum 114-120 pkt,
– wersja iBT Paper Edition – z wynikiem całkowitym minimum 114-120 pkt,
e) City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6, funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom “Mastery”, łącznie z City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) Mastery (C2) 500/1771/8, funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom “Mastery”,
f) Pearson English International Certificate – wersja papierowa i wersja komputerowa (dawniej Pearson Test of English General lub London Tests of English); Level 5- Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International – ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,
g) Pearson Test of English Academic – wersja stacjonarna i wersja online, z wynikiem 86-90 pkt, Pearson Edexcel,
h) Versant Professional English Test – Level 2, z wynikiem 84-90 pkt,
i) Versant English Test – z wynikiem 79 i 80 pkt,
j) JETSET Level 7 – ocena: Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 3 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),
k) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English C2,
l) ISE IV, Level 3 Certificate in ESOL International – CEFR Level C2;
2) język niemiecki:
a) Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Goethe-Institut,
b) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Goethe-Institut,
c) Goethe-Zertifikat C2 – Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Goethe-Institut,
d) Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Goethe-Institut,
e) ÖSD Zertifikat C2, Österreich Institut,
f) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Deutsch C2;
3) język francuski:
a) Diplôme Approfondi de Langue Française DALF, Centre international d’études pédagogiques (CIEP),
b) Diplôme de Hautes Etudes Françaises DHEF, Alliance française (AF),
c) Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C2, wydawany do dnia 30 września 2020 r. przez Centre international d’études pédagogiques (CIEP), a od dnia 1 października 2020 r. przez France Education international (FEI);
4) język włoski:
a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Quattro C2), Università per Stranieri di Siena,
b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello C2 (CELI 5), Università per Stranieri di Perugia,
c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA C2, Societa Dante Alighieri;
5) język hiszpański:
a) Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera (DSE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca,
b) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Superior, Instituto Cervantes,
c) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C2, Instituto Cervantes.
4. Egzamin nauczycielski – państwowy nauczycielski egzamin z języka obcego stopnia I lub II złożony przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych.

 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie danego języka obcego, nauczania danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie danego języka obcego, nauczania danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia na kierunku studiów, których program nie określał efektów uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia na kierunku studiów, których program nie określał efektów uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • jednolite studia magisterskie na kierunku studiów, których program nie określał efektów uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie na kierunku studiów, których program nie określał efektów uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku filologia w specjalności lub zakresie danego języka obcego, na kierunku lingwistyka stosowana w zakresie danego języka obcego lub na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku filologia w specjalności lub zakresie danego języka obcego, na kierunku lingwistyka stosowana w zakresie danego języka obcego lub na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na kierunku innym niż filologia w specjalności danego języka obcego w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku innym (specjalności innej) niż określone w dwóch powyższych przypadkach prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku innym (specjalności innej) niż określone w dwóch powyższych przypadkach prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego
 • studia w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku studiów, których program nie określał efektów uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku studiów, których program nie określał efektów uczenia się w kategoriach wiedzy i umiejętności obejmujących treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego lub na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku innym niż określony powyżej w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • świadectwo dojrzałości
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia

ZAŁĄCZNIK WYKAZ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH

1. Podstawowa znajomość języka:
1) język angielski:
a) First Certificate in English (FCE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: First – ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations),
b) International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 5,0-6,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,
c) Aptis (w wersji General, Advanced lub for Teachers) – z wynikiem ogólnym B2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,
d) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):
– wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 72-94 pkt,
– wersja iBT Home Edition – z wynikiem całkowitym minimum 72-94 pkt,
– wersja iBT Paper Edition – z wynikiem całkowitym minimum 72-94 pkt,
e) TOEIC Test – z wynikiem 785-940 pkt z modułu “Listening and Reading” oraz 310-350 pkt z modułu “Speaking and Writing” – Educational Testing Service (ETS),
f) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B2) 500/1765/2, funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom “Communicator”, łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B2) 500/1775/5, funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom “Communicator”,
g) Pearson English International Certificate – wersja papierowa i wersja komputerowa (dawniej Pearson Test of English General lub London Tests of English); Level 3-Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International – ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,
h) Pearson Test of English Academic – wersja stacjonarna i wersja online, z wynikiem 59-75 pkt, Pearson Edexcel,
i) Versant Professional English Test – Level 2, z wynikiem 58-75 pkt,
j) Versant English Test – z wynikiem 58-68 pkt,
k) JETSET Level 5 – ocena Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),
l) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English B2,
m) ISE II, Level 1 Certificate in ESOL International – CEFR Level B2;
2) język niemiecki:
a) Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Institut,
b) ÖSD Zertifikat B2, Österreich Institut funkcjonujący również pod nazwą Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) – poziom B2 Mittelstufe Deutsch, Österreich Institut,
c) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Deutsch B2;
3) język francuski:
a) Diplôme d’Etudes en Langue Française DELF B2, wydawany do dnia 30 września 2020 r. przez Centre international d’études pédagogiques (CIEP), a od dnia 1 października 2020 r. przez France Education international (FEI),
b) Diplôme d’Etudes en Langue française DELF 2nd degré, Centre international d’études pédagogiques (CIEP),
c) Diplôme de Langue Française DL B2, Alliance française (AF),
d) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Français B2;
4) język włoski:
a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Due B2), Università per Stranieri di Siena,
b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello B2 (CELI 3), Università per Stranieri di Perugia,
c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA B2, Società Dante Alighieri,
d) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Italiano B2;
5) język hiszpański:
a) Diploma Básico de Español como Lengua Extranjera (DBE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca,
b) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Intermedio, Instituto Cervantes,
c) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel B2, Instituto Cervantes,
d) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Español B2.
2. Zaawansowana znajomość języka:
1) język angielski:
a) Certificate in Advanced English (CAE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: Advanced – ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations),
b) International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 6,5-7,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,
c) Aptis (w wersji General lub for Teachers) – z wynikiem ogólnym C, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,
d) Aptis (w wersji Advanced) – z wynikiem ogólnym C1, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,
e) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):
– wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 95-113 pkt,
– wersja iBT Home Edition – z wynikiem całkowitym minimum 95-113 pkt,
– wersja iBT Paper Edition – z wynikiem całkowitym minimum 95-113 pkt,
f) TOEIC Test – z wynikiem 945-990 pkt z modułu “Listening and Reading” oraz 360-400 pkt z modułu “Speaking and Writing” – Educational Testing Service (ETS),
g) City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Expert (C1) 500/1766/4, funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom “Expert”, łącznie z City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (Spoken) Expert (C1) 500/1768/8, funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom “Expert”,
h) Pearson English International Certificate – wersja papierowa i wersja komputerowa (dawniej Pearson Test of English General lub London Tests of English); Level 4- Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International – ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,
i) Pearson Test of English Academic – wersja stacjonarna i wersja online, z wynikiem 76-85 pkt, Pearson Edexcel,
j) Versant Professional English Test – Level 2, z wynikiem 76-83 pkt,
k) Versant English Test – z wynikiem 69-78 pkt,
l) JETSET Level 6 – ocena Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 2 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),
m) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English C1,
n) ISE III, Level 2 Certificate in ESOL International – CEFR Level C1;
2) język niemiecki:
a) Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Goethe-Institut,
b) Goethe-Zertifikat C1, Goethe-Institut,
c) Deutsches Sprachdiplom Zweite Stufe (DSD II), Kultusministerkonferenz,
d) ÖSD Zertifikat C1, Österreich Institut funkcjonujący również pod nazwą Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) C1 Oberstufe Deutsch, Österreich Institut,
e) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Deutsch C1;
3) język francuski:
a) Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises DS, Alliance française (AF),
b) Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C1, wydawany do dnia 30 września 2020 r. przez Centre international d’études pédagogiques (CIEP), a od dnia 1 października 2020 r. przez France Education international (FEI);
4) język włoski:
a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Tre C1), Università per Stranieri di Siena,
b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello C1 (CELI 4), Università per Stranieri di Perugia,
c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA C1, Società Dante Alighieri;
5) język hiszpański: Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C1, Instituto Cervantes;
6) egzamin państwowy z języka obcego złożony przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych (Dz. Urz. MEN poz. 44).
3. Biegła znajomość języka:
1) język angielski:
a) Certificate of Proficiency in English (CPE), funkcjonujący również pod nazwą Cambridge English: Proficiency – ocena A, B lub C, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations),
b) International English Language Testing System (IELTS) – z wynikiem 7,5-9,0 pkt, Cambridge Assessment English (dawniej Cambridge English Language Assessment oraz University of Cambridge ESOL Examinations), British Council, IDP IELTS Australia,
c) Aptis (w wersji Advanced) – z wynikiem ogólnym C2, w wersji pełnej 5-modułowej, komputerowej, certyfikowanej przez British Council,
d) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – Educational Testing Service (ETS):
– wersja iBT (internetowa) – z wynikiem całkowitym minimum 114-120 pkt,
– wersja iBT Home Edition – z wynikiem całkowitym minimum 114-120 pkt,
– wersja iBT Paper Edition – z wynikiem całkowitym minimum 114-120 pkt,
e) City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Mastery (C2) 500/1767/6, funkcjonujący również pod nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL) – poziom “Mastery”, łącznie z City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) Mastery (C2) 500/1771/8, funkcjonującym również pod nazwą City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) – poziom “Mastery”,
f) Pearson English International Certificate – wersja papierowa i wersja komputerowa (dawniej Pearson Test of English General lub London Tests of English); Level 5- Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International – ocena Pass, Merit, Distinction, Pearson Edexcel,
g) Pearson Test of English Academic – wersja stacjonarna i wersja online, z wynikiem 86-90 pkt, Pearson Edexcel,
h) Versant Professional English Test – Level 2, z wynikiem 84-90 pkt,
i) Versant English Test – z wynikiem 79 i 80 pkt,
j) JETSET Level 7 – ocena: Pass, Merit, Distinction; Pearson LCCI Level 3 Certificate in ESOL International (LCCI IQ),
k) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc English C2,
l) ISE IV, Level 3 Certificate in ESOL International – CEFR Level C2;
2) język niemiecki:
a) Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Goethe-Institut,
b) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Goethe-Institut,
c) Goethe-Zertifikat C2 – Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Goethe-Institut,
d) Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), Goethe-Institut,
e) ÖSD Zertifikat C2, Österreich Institut,
f) The European Language Certificates (telc GmbH) – telc Deutsch C2;
3) język francuski:
a) Diplôme Approfondi de Langue Française DALF, Centre international d’études pédagogiques (CIEP),
b) Diplôme de Hautes Etudes Françaises DHEF, Alliance française (AF),
c) Diplôme Approfondi de Langue Française DALF C2, wydawany do dnia 30 września 2020 r. przez Centre international d’études pédagogiques (CIEP), a od dnia 1 października 2020 r. przez France Education international (FEI);
4) język włoski:
a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Quattro C2), Università per Stranieri di Siena,
b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello C2 (CELI 5), Università per Stranieri di Perugia,
c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA C2, Societa Dante Alighieri;
5) język hiszpański:
a) Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera (DSE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca,
b) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Superior, Instituto Cervantes,
c) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel C2, Instituto Cervantes.
4. Egzamin nauczycielski – państwowy nauczycielski egzamin z języka obcego stopnia I lub II złożony przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych.

 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w dowolnym zakresie
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku logopedia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na kierunku innym niż pedagogika specjalna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w dowolnym zakresie
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone powyżej
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone powyżej
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie innym niż w zakresie pedagogiki specjalnej
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie innym niż w zakresie pedagogiki specjalnej
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie pedagogiki przygotowującym do realizacji zadań pedagoga szkolnego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie przygotowującym do realizacji zadań pedagoga szkolnego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie pedagogiki przygotowującym do realizacji zadań pedagoga szkolnego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie przygotowującym do realizacji zadań pedagoga szkolnego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku innym niż pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • studia podyplomowe w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku innym niż pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • studia podyplomowe w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku innym niż pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • studia podyplomowe w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w dowolnym zakresie
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku logopedia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na kierunku innym niż pedagogika specjalna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie pedagogiki
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie edukacji włączającej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie pedagogiki
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie edukacji włączającej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w dowolnym zakresie
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki
 • studia podyplomowe w zakresie edukacji włączającej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności pedagogika specjalna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki
 • studia podyplomowe w zakresie edukacji włączającej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności pedagogika specjalna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie pedagogiki
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne

Do 31.08.2026 rok również:
 • kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej
 • kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki edukacji włączającej
 • kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności pedagogika specjalna
 • kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku psychologia w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku psychologia w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • osoba spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie innym niż określony w przypadku powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku logopedia
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie terapii pedagogicznej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r.
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie terapii pedagogicznej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r.
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r.
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności terapia pedagogiczna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r.
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie terapii pedagogicznej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie innym niż w zakresie terapii pedagogicznej
 • studia pierwszego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie terapii pedagogicznej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie innym niż w zakresie terapii pedagogicznej
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej)
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie innym niż w zakresie terapii pedagogicznej
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności terapia pedagogiczna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie innym niż w zakresie terapii pedagogicznej
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej
 • przygotowanie pedagogiczne
RÓWNIEŻ:
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć innych niż wychowanie do życia w rodzinie
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie organizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie pedagogiki odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • posiada przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest prowadzone kształcenie w zakresie pedagogiki odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku lub w zakresie innym niż określone powyżej
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • ukończyła studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • studia podyplomowe w zakresie odpowiadającym prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której jest prowadzona świetlica szkolna
 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie innym niż pedagogika resocjalizacyjna
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku logopedia
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna, w zakresie logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na dowolnym kierunku
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na dowolnym kierunku
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • ukończyła studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na dowolnym kierunku (dowolnej specjalności)
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż resocjalizacja
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunkulogopedia
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów na kierunku innym niż pedagogika specjalna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na kierunku innym niż pedagogika specjalna
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub § 4 pkt 2, 4 lub 5 rozporządzenia
 • studia podyplomowe w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub § 4 pkt 2, 4 lub 5 rozporządzenia
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub § 4 pkt 2, 4 lub 5 rozporządzenia
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
kwalifikacje określone w tabeli – Zajęcia resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz dodatkowo jedne z poniższych
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • studia podyplomowe w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku innym niż pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku logopedia
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku, na którym jest realizowane wyłącznie kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na kierunku innym niż pedagogika specjalna
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, danym typie szkoły
 • studia podyplomowe prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia prowadzone zgodnie z nowym standardem kształcenia na kierunku pedagogika specjalna, na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia prowadzone zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2019 r. na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela danym typie szkoły w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • studia podyplomowe w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowującym do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w danym typie szkoły
 • świadectwo dojrzałości
 • tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu, uzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r.
 • przygotowanie pedagogiczne
SZKOŁY PODSTAWOWE – KWALIFIKACJE DOYCHCZASOWE

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach

ZACHOWANIE KWALIFIKACJI NABYTYCH

Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia (1.09.20017) na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.

KWALIFIKACJE

 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony powyżej
 • studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony powyżej
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona wyżej
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć

W KLASACH 1-3 RÓWNIEŻ:

 • studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym

W KLASACH 1-3 RÓWNIEŻ:

 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym

 

DEFINICJA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia,
 • pozytywnie oceniona praktyka pedagogiczna – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

 

O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy:

 • dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię,
 • dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli,
 • świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

 

UWAGA 1: 

W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela, uzupełniających przygotowanie pedagogiczne, organizowane zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, za odbycie praktyki pedagogicznej uznaje się pracę w szkole lub placówce, pod warunkiem uzyskania jej pozytywnej oceny

UWAGA 2:

Wymiar przygotowania pedagogicznego nie dotyczy osób, które uzyskały przygotowanie pedagogiczne przed dniem 31 października 1991 r.

ZACHOWANIE NABYTYCH KWALIFIKACJI

Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia (1.09.20017) na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.

KWALIFIKACJE

 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony powyżej
 • studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony powyżej
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona wyżej
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć

W KLASACH 1-3 RÓWNIEŻ:

 • studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym

W KLASACH 1-3 RÓWNIEŻ:

 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym

 

DEFINICJA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia,
 • pozytywnie oceniona praktyka pedagogiczna – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy:

 • dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię,
 • dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli,
 • świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

 

UWAGA 1:

W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela, uzupełniających przygotowanie pedagogiczne, organizowane zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, za odbycie praktyki pedagogicznej uznaje się pracę w szkole lub placówce, pod warunkiem uzyskania jej pozytywnej oceny

UWAGA 2:

Wymiar przygotowania pedagogicznego nie dotyczy osób, które uzyskały przygotowanie pedagogiczne przed dniem 31 października 1991 r.

ZACHOWANIE NABYTYCH KWALIFIKACJI:

Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia (1.09.2009) na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.

KWALIFIKACJE

 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony powyżej
 • studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony wyżej
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona powyżej
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć

W KLASACH 1-3 RÓWNIEŻ:

 • studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym

W KLASACH 1-3 RÓWNIEŻ:

 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym

 

DEFINICJA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia,
 • pozytywnie oceniona praktyka pedagogiczna – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy:

 • dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię,
 • dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli,
 • świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

 

UWAGA 1:

W przypadku nauczycieli zatrudnionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i uzupełniających przygotowanie pedagogiczne oraz nauczycieli, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, za odbycie praktyki pedagogicznej uznaje się pracę w szkole lub placówce, pod warunkiem uzyskania jej pozytywnej oceny.

UWAGA 2:

Wymiar przygotowania pedagogicznego nie dotyczy osób, które uzyskały przygotowanie pedagogiczne przed dniem 31 października 1991 r.

ZACHOWANIE NABYTYCH KWALIFIKACJI

Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia (8.10.2002) na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

KWALIFIKACJE

 • studia magisterskie na kierunku zgodnym lub zbliżonym1 z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia magisterskie w specjalności zgodnej lub zbliżonej1 z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia magisterskie na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć
 • studia podyplomowe z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe zawodowych na kierunku (specjalności) zgodnym lub zbliżonym1 z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia magisterskie na kierunku innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe zawodowe na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności zgodnej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć

1 kierunek (specjalność) studiów zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć – należy przez to rozumieć kierunek (specjalność) dający dostateczną wiedzę merytoryczną z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć; ustalenia, czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, dokonuje kurator oświaty – (8.10.2002 – 31.05.2004) z dniem 31 maja 2004 r. § 1 pkt 4, w zakresie, w jakim powierza kuratorowi oświaty ustalenie, czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, został uznany za niezgodny z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.03.118.1112) oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2004 r. (Dz.U.04.122.1290).

DEFINICJA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin
 • odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy:

 • dyplom lub inny dokument wydany przez szkołę wyższą,
 • dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli,
 • świadectwo ukończenia pedagogicznego kursu kwalifikacyjnego.

 

UWAGA 1:

W przypadku nauczycieli zatrudnionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i uzupełniających przygotowanie pedagogiczne oraz nauczycieli, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, za odbycie praktyki pedagogicznej uznaje się pracę w szkole lub placówce, pod warunkiem uzyskania jej pozytywnej oceny.

UWAGA 2:

Wymiar przygotowania pedagogicznego nie dotyczy osób, które uzyskały przygotowanie pedagogiczne przed dniem 31 października 1991 r.

UWAGA 3:
Warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela spełnia osoba, która przed nawiązaniem stosunku pracy przedstawiła zaświadczenie lekarskie stwierdzające posiadanie tych warunków, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ZACHOWANIE NABYTYCH KWALIFIKACJI

Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia (31.10.1991), którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów oraz uzyskali mianowanie, posiadają kwalifikacje w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia.

KWALIFIKACJE

 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym (lub zbliżonym1) z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć
 • studia doktoranckie, podyplomowe, uzupełniające lub inne prowadzone przez szkołę wyższą – z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe zawodowe na kierunku (specjalności) zgodnym (lub zbliżonym1) z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe zawodowe na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć
 • z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęc – studia podyplomowe, uzupełniające lub inne prowadzone przez szkołę wyższą albo kurs prowadzony przez zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę doskonalenia nauczycieli albo inną instytucję, osobą prawną lub fizyczną, które mogą prowadzić takie kursy zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć
 • kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć
 • kurs – z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć – prowadzony przez zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę doskonalenia nauczycieli, lub inną instytucję, osobę prawną lub fizyczną, które mogą prowadzić takie kursy zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
 • studium nauczycielskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć
 • studium nauczycielskie na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć
 • kurs – z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć – prowadzony przez zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę doskonalenia nauczycieli, lub inną instytucję, osobę prawną lub fizyczną, które mogą prowadzić takie kursy zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

1 kierunek (specjalność) studiów zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć – należy przez to rozumieć kierunek (specjalność) dający dostateczną wiedzę merytoryczną z ich zakresu; ustalenia, czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, dokonuje dyrektor szkoły, a w odniesieniu do dyrektora szkoły organ sprawujący nadzór pedagogiczny (10.03.1999 – 7.10.2002)

DEFINICJA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin,
 • odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy:

 • dyplom (zaświadczenie) szkoły wyższej,
 • świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego prowadzonego przez zakład kształcenia nauczycieli albo placówkę doskonalenia nauczycieli lub inną instytucję, osobę prawną lub fizyczną, które mogą prowadzić takie kursy zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Uwaga.
Warunki fizyczne i zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela spełnia osoba, która przed nawiązaniem stosunku pracy przedstawiła – według zasad określonych w odrębnych przepisach – zaświadczenie lekarskie stwierdzające posiadanie tych warunków.

ZACHOWANIE NABYTYCH KWALIFIKACJI

Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia (31.10.1991), którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów oraz uzyskali mianowanie, posiadają kwalifikacje w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia.

KWALIFIKACJE

 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym (lub zbliżonym1) z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć
 • studia doktoranckie, podyplomowe, uzupełniające lub inne prowadzone przez szkołę wyższą – z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe zawodowe na kierunku (specjalności) zgodnym (lub zbliżonym2) z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe zawodowe na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć
 • z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć – studia podyplomowe, uzupełniające lub inne prowadzone przez szkołę wyższą albo kurs prowadzony przez zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę doskonalenia nauczycieli albo inną instytucję, osobę prawną lub fizyczną, które mogą prowadzić takie kursy zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć
 • kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć
 • kurs – z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć – prowadzony przez zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę doskonalenia nauczycieli, lub inną instytucję, osobę prawną lub fizyczną, które mogą prowadzić takie kursy zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
 • studium nauczycielskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć
 • studium nauczycielskie na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć
 • kurs – z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć – prowadzony przez zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę doskonalenia nauczycieli, lub inną instytucję, osobę prawną lub fizyczną, które mogą prowadzić takie kursy zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

1 kierunek (specjalność) studiów zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć – należy przez to rozumieć kierunek (specjalność) dający dostateczną wiedzę merytoryczną z ich zakresu; ustalenia, czy dany kierunek (specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny (30.01.1994 – 9.03.1999)

DEFINICJA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin,
 • odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy:

 • dyplom (zaświadczenie) szkoły wyższej,
 • świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego prowadzonego przez zakład kształcenia nauczycieli albo placówkę doskonalenia nauczycieli lub inną instytucję, osobę prawną lub fizyczną, które mogą prowadzić takie kursy zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Uwaga.
Warunki fizyczne i zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela spełnia osoba, która przed nawiązaniem stosunku pracy przedstawiła – według zasad określonych w odrębnych przepisach – zaświadczenie lekarskie stwierdzające posiadanie tych warunków.

ZACHOWANIE NABYTYCH KWALIFIKACJI

Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia (31.10.1991), którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów oraz uzyskali mianowanie, posiadają kwalifikacje w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia.

KWALIFIKACJE

 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym (lub zbliżonym1) z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć
 • studia doktoranckie, podyplomowe, uzupełniające lub inne prowadzone przez szkołę wyższą – z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe zawodowe na kierunku (specjalności) zgodnym (lub zbliżonym1) z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe zawodowych na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć
 • studia podyplomowe, uzupełniające lub inne prowadzone przez szkołę wyższą albo kurs prowadzony przez zakład kształcenia nauczycieli lub Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć
 • zakładu kształcenia nauczycieli na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot lub rodzaj prowadzonych zajęć
 • kurs prowadzony przez zakład kształcenia nauczycieli lub Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – z zakresu nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć

1 kierunek (specjalność) studiów zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć – należy przez to rozumieć kierunek (specjalność) dający dostateczną wiedzę merytoryczną z ich zakresu; o zgodności lub zbliżeniu kierunku (specjalności) studiów z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć decyduje organ zatrudniający (31.10.1991 – 29.01.1994)

DEFINICJA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin,
 • odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy:

 • dyplom (zaświadczenie) szkoły wyższej,
 • świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego prowadzonego przez zakład kształcenia nauczycieli lub Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.


Uwaga.
Warunki fizyczne i zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela spełnia osoba, która przed nawiązaniem stosunku pracy przedstawiła – według zasad określonych w odrębnych przepisach – zaświadczenie lekarskie stwierdzające posiadanie tych warunków.

ZACHOWANIE NABYTYCH KWALIFIKACJI

Nauczycieli, którzy do 6.06.1989 r. spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów oraz uzyskali mianowanie, uznaje się za posiadających kwalifikacje w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia.

KWALIFIKACJE

 • studia wyższe o kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe o kierunku zbliżonym do tego przedmiotu lub zajęć, dającym wiedzę merytoryczną z ich zakresu
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe o dowolnym kierunku
 • przygotowanie pedagogiczne określone w pkt. 3 poniżej tabeli.
W klasach I-III:
 • studium nauczycielskie lub inna szkoła kształcąca nauczycieli, nie będącą szkołą wyższą, o kierunku nauczanie początkowe
Kwalifikacje do nauczania okreslonego przedmiotu w klasach IV-VIII:
 • studium nauczycielskie lub inna szkoła kształcąca nauczycieli, nie będąca szkołą wyższą, o kierunku zgodnym (lub zbliżonym) z nauczanym przedmiotem

 

DEFINICJA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 
Przygotowanie pedagogiczne posiada osoba, która ukończyła:

 1. studia wyższe na kierunku i specjalności kształcącej nauczycieli,
 2. studia wyższe na kierunu psychologia,
 3. studia wyższe na innych kierunkach i specjalnościach oraz jednej z niżej wymienionych form przygotowania pedagogicznego:
  1. studium pedagogiczne,
  2. międzywydziałowe studium pedagogiczne,
  3. Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich,
  4. studium podyplomowe dla nauczycieli,
  5. inna forma przygotowania do pracy w zawodzie nauczyciela, organizowana w systemie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i nauczycieli akademickich.

 

Uwaga.
Warunki fizyczne i zdrowotne, niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, spełnia osoba, która przed nawiązaniem stosunku pracy przedstawiła – według zasad określonych w odrębnych przepisach – zaświadczenie zakładu społecznego służby zdrowia, stwierdzające posiadanie tych warunków.

ZACHOWANIE NABYTYCH KWALIFIKACJI

Nauczycieli, którzy do 6.06.1989 r. spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów oraz uzyskali mianowanie, uznaje się za posiadających kwalifikacje w rozumieniu przepisów niniejszego rozporządzenia.

KWALIFIKACJE

 • studia wyższe o kierunku zgodnym[1] z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe o dowolnym kierunku
 • studium przedmiotowo-metodyczne w zakresu, którego nauczała
 • przygotowanie pedagogiczne określone w pkt. 2 poniżej tabeli
W klasach I-III:
 • studium nauczycielskie lub inna szkoła kształcąca nauczycieli, nie będącą szkołą wyższą, o kierunku nauczanie początkowe
Kwalifikacje do nauczania okreslonego przedmiotu w klasach IV-VIII:
 • studium nauczycielskie lub inna szkoła kształcąca nauczycieli, nie będącą szkołą wyższą, o kierunku zgodnym[1] z nauczanym przedmiotem

[1] Przez zgodność kierunku studiów wyższych z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć rozumie się nauczanie tego przedmiotu lub prowadzenie zajęć w wymiarze równym co najmniej połowie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela.

W przypadku gdy liczba godzin określonego przedmiotu nauczania, wynikająca z planu nauczania w danej szkole, jest mniejsza od połowy obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela – warunek zgodności kierunku studiów z nauczanym przedmiotem jest spełniony, jeżeli nauczyciel realizuje wszystkie godziny tego przedmiotu.

DEFINICJA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 

Przygotowanie pedagogiczne posiada osoba, która ukończyła:

 1. studia wyższe na kierunku i specjalności kształcącej nauczycieli,
 2. studia wyższe na innych kierunkach i specjalnościach oraz jednej z niżej wymienionych form przygotowania pedagogicznego:
  1. studium pedagogiczne,
  2. międzywydziałowe studium pedagogiczne,
  3. Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich,
  4. studium podyplomowe dla nauczycieli,
  5. inna forma przygotowania do pracy w zawodzie nauczyciela, organizowana w systemie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i nauczycieli akademickich.

Uwaga.
Warunki fizyczne i zdrowotne, niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, spełnia osoba, która przed nawiązaniem stosunku pracy przedstawiła – według zasad określonych w odrębnych przepisach – zaświadczenie zakładu społecznego służby zdrowia, stwierdzające posiadanie tych warunków.

KWALIFIKACJE
Kwalifikacje do nauczania w szkołach w zakresie wykształcenia posiada osoba, która ukończyła szkołę wyższą lub inną szkołę i ma przygotowanie pedagogiczne albo ukończyła szkołę kształcącą nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego zajmowania zgodnie z przepisami rozporządzenia są to wystarczające kwalifikacje.

 • studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
 • studia wyższe bez przygotowania pedagogicznego
 • sudium pedagogiczne

W terminie do dnia 31 sierpnia 1990 r. kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych można uzyskać również przez uzyskanie świadectwa dojrzałości i ukończenie studium pedagogicznego.

 • świadectwo dojrzałości
 • studium pedagogiczne

 

DEFINICJA PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Brak definicji. 

Uwaga.

Warunki zdrowotne do wykonywania zawodu nauczycielskiego spełnia osoba, która przed podjęciem pracy przedstawi zaświadczenie społecznego zakładu służby zdrowia, stwierdzające posiadanie warunków fizycznych i zdrowotnych umożliwiających prawidłowe wykonywanie pracy nauczycielskiej.

Kwalifikacje specjalistyczne

OD

DO

KWALIFIKACJE (Zajęcia bibliotekarskie)

28.09.1982 5.06.1989
 • studia wyższe o kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa ze specjalnością biblioteki szkolne i pedagogiczne
 • tytuł zawodowy magistra
 • studia wyższe o kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • tytuł zawodowy magistra
 • studium pedagogiczne
 • ma kwalifikacje do nauczania w danej szkole
 • studium podyplomowe o kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa albo studium pedagogiczne z zakresu bibliotekarstwa
 • liceum bibliotekarskie
 • policealne studium bibliotekarskie
6.06.1989 31.10.1991
 • świadectwo dojrzałości liceum bibliotekarskiego lub dyplom policealnego studium bibliotekarskiego
 • bibliotekarskie studium pedagogiczne
RÓWNIEŻ:
 • studia wyższe
 • spełnia wymagania kwalifikacyjne w zakresie dowolnego przedmiotu nauczania
 • pedagogiczne studium bibliotekarskie
31.10.1991 7.10.2002 RÓWNIEŻ:
 • świadectwo dojrzałości liceum bibliotekarskiego
 • przygotowanie pedagogiczne
RÓWNIEŻ:
 • świadectwo dojrzałości
 • policealne studium bibliotekarskiego
 • przygotowanie pedagogiczne

OD

DO

KWALIFIKACJE (Bibliotekarz)

8.10.2002 31.08.2009
 • wymagane do danego typu szkoły odpowiednio studia magisterskie lub wyższe zawodowe w zakresie bibliotekoznawstwa
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • pomaturalne studium bibliotekarskiego
1.09.2009 3.05.2012
 • studia wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa na poziomie wymaganym od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki
 • przygotowanie pedagogiczne
 • posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa
 • przygotowanie pedagogiczne
 • posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • pomaturalne studium bibliotekarskie
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo
4.05.2012 31.08.2017
 • studia wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa na poziomie wymaganym od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki
 • przygotowanie pedagogiczne
 • posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • studia pierwszego stopnia w zakresie bibliotekoznawstwa lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo
 • przygotowanie pedagogiczne
 • posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa
 • przygotowanie pedagogiczne
 • posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • pomaturalne studium bibliotekarskie
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo
1.09.2017 25.03.2019
 • studia wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • przygotowanie pedagogiczne
 • wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • studia pierwszego stopnia, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie bibliotekoznawstwa
 • przygotowanie pedagogiczne
 • wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo
 • przygotowanie pedagogiczne
 • wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • pomaturalne studium bibliotekarskie
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo
26.03.2019 2.10.2023
 • studia w zakresie bibliotekoznawstwa, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • przygotowanie pedagogiczne
 • wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • studia pierwszego stopnia, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie bibliotekoznawstwa
 • przygotowanie pedagogiczne
 • wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo
 • przygotowanie pedagogiczne
 • wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • pomaturalne studium bibliotekarskie
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo

OD

DO

KWALIFIKACJE

1.09.2009 31.08.2017
 • studia magisterskie w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia magisterskie na dowolnym kierunku
 • studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności)
 • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
1.09.2017 2.10.2023
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności)
 • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności)
 • studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
 • przygotowanie pedagogiczne​​​​​​​

OD

DO

KWALIFIKACJE

8.10.2002 31.08.2009
 • studia magisterskie w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia podyplomowe w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne.
1.09.2009 1.09.2017
 • studia magisterskie w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia magisterskie na dowolnym kierunku
 • studia podyplomowe w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności)
 • studia podyplomowe w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
1.09.2017 25.03.2019
 • studia wyższe w zakresie logopedii, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki
 • studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe, w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne
25.03.2019 2.10.2023
 • studia w zakresie logopedii, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki
 • studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe, w zakresie logopedii
 • przygotowanie pedagogiczne​​​​​​​

OD

DOv

KWALIFIKACJE

23.08.1990 31.10.1991

RÓWNIEŻ:

 • nauczycielskie kolegium języków obcych

RÓWNIEŻ:

 • świadectwo dojrzałości i zdany egzamin państwowy z języka obcego stopnia I lub II w trybie określonym odrębnymi przepisami przez Ministra Edukacji Narodowej
31.10.1991 29.01.1994
 • wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym:

a)    odpowiednich kierunków filologicznych lub
b)    lingwistyki stosowanej

 • wyższe studia zawodowe odpowiednich kierunków, ukończonych w kraju, w którym językiem urzędowym jest nauczany język obcy
 • wyższe studia zawodowe na kierunku (specjalności) nauczanie języka obcego
 • nauczycielskie kolegium języków obcych
 • nauczycielskie kolegium języków obcych
 • studia wyższe dowolnego kierunku
 • świadectwo państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka obcego II stopnia lub inny egzamin równoważny, określonym odrębnymi przepisami o państwowych egzaminach z języków obcych

RÓWNIEŻ:

 • świadectwo dojrzałości
 • świadectwo państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka obcego I stopnia albo inny egzamin równoważny, określonym odrębnymi przepisami.
30.01.1994 7.10.2002
 • studia magisterskie na kierunku filologicznym o specjalności języki obce lub lingwistyka stosowana
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studiów magisterskich lub zawodowych ukończonych w kraju, w którym językiem urzędowym jest język obcy nauczany w szkole
 • wyższe studia zawodowe w zakresie nauczania języka obcego
 • nauczycielskie kolegium języków obcych
 • studia wyższe dowolnego kierunku
 • świadectwo państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka obcego II stopnia lub świadectwem odpowiedniego egzaminu z zakresu znajomości języka obcego, przeprowadzanego przez instytucje zagraniczne i uznawanego przez Ministra Edukacji Narodowej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli dowolnego kierunku
 • świadectwo państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka obcego stopnia I lub II
 • zakład kształcenia nauczycieli dowolnego kierunku
 • świadectwo odpowiedniego egzaminu z zakresu znajomości języka obcego, przeprowadzanego przez instytucje zagraniczne i uznawanego przez Ministra Edukacji Narodowej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • świadectwo dojrzałości
 • świadectwo państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka obcego stopnia I lub II
8.10.2002 31.08.2009
 • studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia magisterskie lub wyższe zawodowe ukończone w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy nauczany w szkole
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe zawodowe na kierunku filologia w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe zawodowe w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu
 • studia magisterskie lub wyższych zawodowych na dowolnym kierunku (specjalności)
 • świadectwo państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II lub świadectwem znajomości danego języka obcego w zakresie zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakłada kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności
 • świadectwem państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II
 • zakłada kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności
 • świadectwo znajomości danego języka obcego w zakresie co najmniej zaawansowanym – wymienionym w załączniku do rozporządzenia i posiada przygotowanie pedagogiczne
 • świadectwo dojrzałości
 • świadectwo państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II

W KLASACH 1-3 RÓWNIEŻ:

 • studia magisterskich na kierunku pedagogika w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych
 • świadectwo znajomości danego języka obcego w zakresie co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego

W KLASACH 1-3 RÓWNIEŻ:

 • studia wyższych zawodowe na kierunku pedagogika w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowychświadectwo znajomości danego języka obcego w zakresie co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego

W KLASACH 1-3 RÓWNIEŻ:

 • studia wyższe w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych
 • świadectwo znajomości danego języka obcego w zakresie co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego

W KLASACH 1-3 RÓWNIEŻ:

 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych
 • świadectwo znajomości danego języka obcego w zakresie co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego
1.09.2009 1.09.2017
 • studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy nauczany w kolegium
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu
 • studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności)
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności)
 • świadectwo znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności
 • świadectwo znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • świadectwo dojrzałości
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia

W KLASACH 1-3 RÓWNIEŻ:

 • kwalifikacje do pracy klasach I-III szkół podstawowych
 • świadectwo znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego
1.09.2017 25.03.2019
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności)
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności)
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego
 • studia pierwszego stopnia na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności)
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności)
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • świadectwo dojrzałości
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia

W KLASACH 1-3 RÓWNIEŻ:

 • studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie dającym przygotowanie do nauczania klasach I-III szkół podstawowych, a dodatkową specjalnością nauczycielską był język obcy
 • studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w zakresie nauczania języka obcego w klasach I-III szkół podstawowych
 • kwalifikacje do pracy w klasach I-III szkół podstawowych
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego
 • kwalifikacje do pracy w klasach I-III szkół podstawowych
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia
 • przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego
26.03.2019 2.10.2023
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia, w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności)
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności)
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego
 • studia pierwszego stopnia na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności)
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności)
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • świadectwo dojrzałości
 • świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • studia pierwszego stopnia prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:
  a) na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub
  b) w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego 
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności), prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz:
  a) świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, oraz przygotowanie pedagogiczne lub
  b) świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia

W KLASACH 1-3 RÓWNIEŻ:

 • studia na kierunku pedagogika w zakresie dającym przygotowanie do nauczania klasach I-III szkół podstawowych, a dodatkową specjalnością nauczycielską był język obcy
 • studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w zakresie nauczania języka obcego w klasach I-III szkół podstawowych
 • kwalifikacje do pracy w klasach I-III szkół podstawowych
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego
 • kwalifikacje do pracy w klasach I-III szkół podstawowych
 • świadectwo egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia
 • studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia
 • przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego

OD

DO

KWALIFIKACJE

28.09.19825.06.1989
 • wyższa szkoła artystyczna o kierunku pedagogicznym odpowiadającą danemu przedmiotowi artystycznemu lub zajęciom artystycznym
 • inne wyższe studia artystyczne
 • studium pedagogiczne
 • świadectwo dojrzałości w szkole artystycznej o kierunku nauczycielskim
 • świadectwo dojrzałości w innej szkole artystycznej 
 • studium pedagogiczne
6.06.198930.10.1991

RÓWNIEŻ:

 • osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne do nauczania tych przedmiotów lub prowadzenia zajęć w szkołach artystycznych, określone w odrębnych przepisach
31.10.19917.10.2002

RÓWNIEŻ:

 • osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne, określone w odrębnych przepisach, do nauczania tych przedmiotów lub prowadzenia tych zajęć w szkołach artystycznych

OD

DO

KWALIFIKACJE

1.09.2009 31.08.2017
 • studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia magisterskie na dowolnym kierunku
 • studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności)
 • studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
1.09.2017 2.10.2023
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku innym niż wymieniony wyżej
 • studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego stopnia na kierunku innym niż wymieniony wyżej
 • studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne

OD

DO

KWALIFIKACJE

24.08.2022 2.10.2023
 • jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie w zakresie pedagogiki
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • jednolite studia magisterskie w zakresie pedagogiki
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub edukacji włączającej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole określone w § 3 ust. 1 i § 4 rozporządzenia
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej
 • kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole określone w § 3 ust. 1 i § 4 rozporządzenia
 • studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej

OD

DO

KWALIFIKACJE

28.09.1982 5.06.1989
 • studia wyższe
 • tytuł zawodowy magistra w specjalności przygotowującej do nauczania tego przedmiotu
 • studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
 • tytuł podchorążego rezerwy
 • studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
 • studium pedagogiczne z zakresu przygotowania obronnego
 • świadectwo dojrzałości
 • stopień wojskowy oficera rezerwy
 • studium pedagogiczne w zakresie przysposobienia obronnego
 • studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
 • w ramach tych studiów odbyła szkolenie wojskowe lub obronne
 • świadectwo dojrzałości
 • stopień wojskowy chorążego rezerwy lub podoficera rezerwy
 • studium pedagogiczne w zakresie przysposobienia obronnego
 • świadectwo dojrzałości
 • studium pedagogiczne w zakresie przysposobienia obronnego
6.06.1989 22.08.1990
 • świadectwo dojrzałości
 • stopień wojskowy oficera, chorążego lub podoficera rezerwy lub tytuł podchorążego rezerwy
 • studium pedagogiczne z zakresu wychowania obronnego​​​​​​​
RÓWNIEŻ:
 • studia wyższe i spełnia wymagania kwalifikacyjne w zakresie dowolnego przedmiotu nauczania lub zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • stopień oficera, chorążego, podoficera rezerwy lub tytuł podchorążego rezerwy

OD

DO

KWALIFIKACJE

8.10.2002 31.08.2009
 • studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej rodzajowi prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
1.09.2009 31.08.2017
 • studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120)
 • przygotowanie pedagogiczne
1.09.2017 25.03.2019
 • jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798 oraz z 2009 r. poz. 120 i 753)
 • przygotowanie pedagogiczne
26.03.2019 2.10.2023
 • jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798, z 2009 r. poz. 120 i 753 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1669)
 • przygotowanie pedagogiczne

OD

DO

KWALIFIKACJE

1.09.2017 25.03.2019
 • studia wyższe w zakresie terapii pedagogicznej, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki
 • studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe, w zakresie terapii pedagogicznej
 • przygotowanie pedagogiczne
26.03.2019 2.10.2023
 • studia w zakresie terapii pedagogicznej, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki
 • studia pierwszego stopnia, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie terapii pedagogicznej
 • przygotowanie pedagogiczne

OD

DO

KWALIFIKACJE

1.09.2009 31.08.2017
 • studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności)
 • studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzona jest świetlica
1.09.2017 25.03.2019
 • studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • posiada przygotowanie pedagogiczne
 • studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności), na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzona jest świetlica
26.03.2019 2.10.2023
 • studia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • posiada przygotowanie pedagogiczne
 • studia na dowolnym kierunku (specjalności), na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzona jest świetlica

OD

DO

KWALIFIKACJE

1.09.2009 2.10.2023
 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

OD

DO

KWALIFIKACJE

1.09.2017 2.10.2023
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności)
 • studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności resocjalizacja lub socjoterapia
 • zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności
 • kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii

OD

DO

KWALIFIKACJE

1.09.2017 2.10.2023
 • ukończyła studia wyższe lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki
 • studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów
 • przygotowanie pedagogiczne

OD

DO

KWALIFIKACJE

8.10.2002 31.08.2009
 • studia magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie oligofrenopedagogiki
 • studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie oligofrenopedagogiki
 • studia wyższe zawodowe w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności nadającej kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym
1.09.2009 31.08.2017
 • studia wyższe w zakresie oligofrenopedagogiki
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki
 • zakład kształcenia nauczycieli w specjalności oligofrenopedagogika
1.09.2017 25.03.2019
 • studia wyższe lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
26.03.2019 2.10.2023
 • studia lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły
 • studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną

OD

DO

KWALIFIKACJE

6.06.1989 22.08.1990 RÓWNIEŻ:
 • studia wyższe dowolnego kierunku
 • studium pedagogiczne w zakresie opieki nad dzieckiem​​​​​​​

OD

DO

KWALIFIKACJE

6.06.1989 30.10.1991
 • świadectwo dojrzałości
 • stopień instruktora sportu, uzyskany według zasad określonych odrębnymi przepisami
 • odpowiednia forma przygotowania pedagogicznego, organizowaną w systemie dokształcania i doskonalenia nauczycieli​​​​​​​

OD

DO

KWALIFIKACJE

8.10.200231.08.2009

RÓWNIEŻ:

 • świadectwo dojrzałości
 • tytułem zawodowym trenera lub instruktora w określonej dyscyplinie sportu, uzyskanym według zasad określonych w odrębnych przepisach
 • przygotowanie pedagogiczne
1.09.200931.08.2017
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w danym typie szkoły
 • świadectwo dojrzałości
 • tytuł zawodowy trenera lub instruktora w określonej dyscyplinie sportu, uzyskany zgodnie z przepisami w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania
 • przygotowanie pedagogiczne
1.09.20172.10.2023
 • kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w danym typie szkoły
 • świadectwo dojrzałości
 • tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu, uzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r.
 • przygotowanie pedagogiczne