Kalkulator pensum uśrednionego

Niniejszy kalkulator pozwala na ustalenie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach danego roku szkolnego z powodu praktyk zawodowych, wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych, różnej ilości godzin w poszczególnych semestrach, wynikającej z planu nauczania – art. 42 ust. 5b Karty Nauczyciela. Opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 maja 2018, z późniejszymi zmianami, tj.:

  1.  tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć ustala się z uwzględnieniem planowanej liczby godzin realizowanych w ciągu całego roku szkolnego;
  2. roczna zrealizowana liczba godzin powinna być równa iloczynowi liczby tygodni danego roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela;
  3. rozliczeniowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela,o którym mowa w art. 42 ust. 5b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela określa się wg wzoru:

Gr = [G x T – (G1 x T1 + G2 x T2 +… + Gn-1 x Tn-1)]: Tn gdzie:

G – oznacza obowiązujący nauczyciela tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin;
T – oznacza ustaloną dla tego nauczyciela liczbę tygodni pracy w całym roku szkolnym;
G x T – oznacza liczbę godzin zajęć, które nauczyciel jest zobowiązany zrealizować w ciągu roku szkolnego;
T1 – oznacza liczbę tygodni, w których nauczyciel realizuje G1 godzin tygodniowo;
T2 – oznacza liczbę tygodni, w których nauczyciel realizuje G2 godzin tygodniowo;
Tn-1 – oznacza liczbę tygodni, w których nauczyciel realizuje Gn-1 godzin tygodniowo;
Tn – oznacza liczbę tygodni, w których nauczyciel realizuje najwięcej Gn godzin tygodniowo,
przy czym:
T
= T1 + T2 +… + Tn-1 + Tn;
Gr – oznacza rozliczeniowy tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć w okresie Tn podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 5b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, przez godzinę ponadwymiarową rozumie się każdą godzinę realizowaną przez nauczyciela powyżej Gr godzin tygodniowo w okresie Tn tygodni oraz każdą godzinę realizowaną przez nauczyciela powyżej G1 godzin tygodniowo w okresie T1 tygodni, każdą godzinę realizowaną przez nauczyciela powyżej G2 godzin tygodniowo w okresie T2 tygodni, każdą godzinę realizowaną przez nauczyciela powyżej Gn-1 godzin tygodniowo w okresie Tn-1 tygodni.

Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin dla całego okresu zatrudnienia w roku szkolnym podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.