Kalkulator godzin ponadwymiarowych

Niniejszy kalkulator pozwala na obliczenie liczby godzin ponadwymiarowych w danym miesiącu. Sposób ustalania liczby godzin ponadwymiarowych opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 wrzesnia 2016, z późniejszymi zmianami, tj.:

Dodatnią liczbę godzin ponadwymiarowych w danym tygodniu oblicza się wg wzoru:

L = GP × (1 – n/t

gdzie:
L – liczba godzin ponadwymiarowych,
G – liczba zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
P – obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczyciela (tzw. pensum),
n – liczba dni ustawowo wolnych od pracy, dni poprzedzających dzień rozpoczęcia zajęć lub dni przypadających po dniu zakończenia zajęć w przypadku gdy zajęcia te rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia oraz dni usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy,
t – odpowiednio 5 lub 4 w zależności od obowiązującego nauczyciela pięcio- lub czterodniowego tygodnia pracy.

Jeżeli obliczona wg powyższego wzoru liczba godzin ponadwymiarowych (L) jest większa niż liczba godzin ponadwymiarowych przydzielona nauczycielowi w planie organizacyjnym wówczas za liczbę godzin ponadwymiarowych (L) przyjmuje się liczbę godzin ponadwymiarowych przydzieloną nauczycielowi w planie organizacyjnym. 

Liczbę godzin ponadwymiarowych (L) zaokrągla się matematycznie do dwóch miejsc po przecink