Forma i postać pisemna, elektroniczna.

Przepisy mogą wymagać określonej formy dokumentu lub czynności. Omówione zostaną formy i postaci dokumentów, w tym: pisemna, elektroniczna i papierowa.

Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

Forma pisemna jest zachowana również, gdy oświadczenie woli złożone zostanie formie elektronicznej. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej potrzebne jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. 

Postać elektroniczna jest pojęciem szerszym od formy elektronicznej. Postać elektroniczna to pojęcie określające „nośnik” naszego oświadczenia. Zatem postać elektroniczna będzie przeciwieństwem postaci papierowej. Nie musi ona być opatrzona podpisem elektronicznym.

Poniżej wymienione zostały dokumenty wymagające formy pisemnej lub powinny być sporządzone na piśmie, określone w wybranych ustawach. Kolorem wskazano informacje wymagające postaci papierowej lub elektronicznej.

KODEKS PRACY

Art. 221b § 3 – upoważnienie do przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika wydane przez pracodawcę.

Art. 221c § 12 – przekazanie pracownikowi informacji o kontroli trzeźwości stosowanej u pracodawcy (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 222 § 8 – przekazanie pracownikowi informacji o celach, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu.

Art. 231 § 3 – w razie przejścia zakładu/części na innego pracodawcę – dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania.

Art. 251 § 5 – zawiadomienie okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę na czas określony z pominięciem ograniczeń do trzech umów i 33 miesięcy, w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. (dopuszczalna również forma elektroniczna).

Art. 29 § 2 – umowa o pracę (jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków).

Art. 29 § 3 – informacja o warunkach zatrudnienia (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 29 § 32 – informacja o zmianie adresu siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 29 § 33 – informacja o zmianach warunków zatrudnienia, o objęciu pracownika układem zbiorowym lub innym porozumieniem zbiorowym (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 29 § 4 – zmiana warunków umowy o pracę .

Art. 291 § 2 – informacja o świadczeniach przysługujących z tytułu skierowania do pracy poza granicami kraju, obejmujących zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania oraz o  warunkach powrotu pracownika do kraju (oddelegowanie pracownika poza UE) (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 291 § 4 – zmiana warunków zatrudnienia pracownika skierowanego do pracy poza UE (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 293 § 1 – wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 293 § 1 – odpowiedź pracodawcy na wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 29§ 3 – wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej to rozwiązanie umowy o pracę zawartej na okres próbny albo zastosowanie działania (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 29§ 4 – odpowiedź pracodawcy na wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej to rozwiązanie umowy o pracę zawartej na okres próbny albo zastosowanie działania (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 30 § 3 – oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Art. 38 § 1 – zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Art. 38 § 2 – złożenie umotywowanych zastrzeżeń związków zawodowych do zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę.

Art. 42 § 2 – wypowiedzenie warunków pracy lub płacy.

Art. 55 § 2 – oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Art. 632 § 5 – porozumienie o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych zasadach do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego – jeżeli porozumienie z pracownikiem zawiera osoba, o której mowa w art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym albo do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego – jeżeli porozumienie z pracownikiem zawiera zarządca sukcesyjny.

Art. 6719 § 2 – wniosek pracownika o uzgodnienie dotyczące wykonywania pracy zdalnej (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 6719 § 3 – oświadczenie pracownika, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 6719 § 6 – wskazanie przyczyny odmowy uwzględnienia wniosku pracownika o wykonywanie pracy zdalnej (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 6721 § 2 – informacja o warunkach wykonywania pracy zdalnej (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 6722 § 1 – wniosek o zaprzestanie pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 6726 § 2 – potwierdzenie pracownia o zapoznaniu się z procedurami ochrony danych osobowych w przypadku wykonywania pracy zdalnej (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 6731 § 2 – potwierdzenie ukończenia przez pracownika szkolenia w dziedzinie bhp osoby przyjmowanej na stanowisko administracyjno-biurowe w przypadku pracy zdalnej (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 6731 § 6 – potwierdzenie przed dopuszczeniem do pracy zdalnej przez pracownika o zapoznaniu się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązanie do ich przestrzeganiazapo (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 6731 § 7 – złożenie przed dopuszczeniem do pracy zdalnej przez pracownika oświadczenia zawierającego potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 6733 § 7 – wniosek pracownika o okazjonalną prace zdalną (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 682 § 2 – powołanie (nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania).

Art. 70 § 11 – odwołanie (ze stosunku pracy na podstawie powołania).

Art. 72 § 2 – zaproponowanie inne pracy w czasie ochrony ze względu na okres ciąży.

Art. 86 § 3 – wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 91 § 1 – zgoda na potrącenie z wynagrodzenia należności innych niż wymienione w art. 87 § 1 i 7.

Art. 94 pkt 9a – prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 94pkt 2 – zawiadomienie byłego pracownika o o mozliwości odbioru dokuemntacji pracowniczej w przypadku przedłużenia przechowywania tej dokumentacji (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 94– wydanie wraz ze świadcetwem pracy informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości jej odbioru lub zniszczenia (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 94– zawiadomienie byłego pracownika o możliwości odbioru poprzedniej postaci dokumentacji pracowniczej w przypadku zmiany jej postaci (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 9412 – wniosek o wydanie kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 97 § 11 – wniosek o wydanie świadectwa pracy w przypadku kontynuowania zatrudnienia (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 941 – udostępnienie pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania (informację rozpowszechnia się na terenie zakładu pracy lub zapewnia pracownikom dostęp do tych przepisów w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy).

Art. 943 – oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy ze względu na mobbing.

Art. 1013 – umowy o zakazie konkurencji (pod rygorem nieważności).

Art. 1034 – umowa z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe określająca wzajemne prawa i obowiązki stron.

Art. 110 – informacja dla pracownika o zastosowanej karze porządkowej.

Art. 125 § 1 – umowa pracowników o współodpowiedzialności materialnej (pod rygorem nieważności).

Art. 142 – wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Art. 142 § 1 – wniosek uprawnionego pracownika o wykonywanie pracy w systemie czasu przerywanego, ruchomego lub indywidualnego rozkładu czasu pracy,  (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 142 § 1 – informacja o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku uprawnionego pracownika o wykonywanie pracy w systemie czasu przerywanego, ruchomego lub indywidualnego rozkładu czasu pracy,  (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 143 – wniosek pracownika o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy.

Art. 144 – wniosek pracownika o zastosowanie systemu czasu pracy weekendowej.

Art. 150 § 5 – wniosek pracownika o zastosowanie ruchomego czasu pracy, niezależnie o ustalenia takich rozkładów czasu pracy w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu.

Art. 151 § 21 – wniosek pracownika o zwolnienie od pracy w celu załatwienia spraw osobistych.

Art. 1512 § 1 – wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych (udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy).

Art. 1517 § 6 – wniosek pracownia pracującego w nocy o poinformowanie okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy.

Art. 1731 § 4 – wniosek o udzielenie urlopu opiekuńczego (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 174 § 1 – wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego.

Art. 1741 § 1 – zgoda pracownika na udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy.

Art. 180 § 8 – wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 180 § 9 – wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 180 § 16 – wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 1821d § 1 – wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 1821e § 2 – wniosek o podjęcie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 1821e § 2 – odmowa uwzględnienia wniosku o podjęcie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 1823 § 2 – wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 183 § 6 – wniosek o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 186 § 7 – wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 186 § 7 – oświadczenie o wycofaniu wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 1867 § 1 – wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy (pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego) (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 188 § 2 – wniosek o udzielenie dnia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 1881 § 1 – wniosek o elastyczną organizację pracy (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 1881 § 5 – informacja o uwzględnieniu albo przyczynie nieuwzględnienia wniosku, albo innym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 1881 § 6 – wniosek o powrót do poprzedniej organizacji pracy – rezygnacja z elastycznej organizacji pracy (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 1881 § 6 – informacja o uwzględnieniu albo przyczynie nieuwzględnienia wniosku, albo innym terminie powrotu do poprzedniej organizacji pracy (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 2374 § 3 – potwierdzenie przez pracownika zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 2415 § 1 – zawarcie układu zbiorowego.

Art. 2417 § 2 – rozwiązanie oraz wypowiedzenie układu zbiorowego.

Art. 24111 § 51 – zastrzeżenia osoby mającej interes prawny do zarejestrowanego układu zbiorowego.

Art. 24114a § 2 – wniosek organizacji lub organizacji związkowych do ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej (konfederacja) w sprawie rokowań ponadzakładowego układu.

Art. 24119 § 2 – odstąpienie od stosowania układu ponadzakładowego w razie rozwiązania stron układu.

Art. 248 § 1 – uwagi do protokołu postępowania pojednawczego (mogą być również ustne).

Art. 3045 § 4 pkt 1 – zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Ważne!

W przypadku wykonywania pracy zdalnej wnioski pracownika, dla których przepisy kodeksu lub innych ustaw lub aktów wykonawczych, określających prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy, wymagają formy pisemnej, mogą być złożone w postaci papierowej lub elektronicznej (art. 6732  Kodeksu pracy).

KARTA NAUCZYCIELA

Art. 6a ust. 2 – powiadomienie nauczyciela o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.

Art. 6a ust. 5a – opinia Rady rodziców w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela.

Art. 6a ust. 8a – karta oceny pracy nauczyciela.

Art. 6a ust. 9 – odwołanie od oceny pracy lub wniosek o ponowne ustalenie oceny.

Art. 6a ust. 10b – ocena pracy ustalona w wyniku odwołania lub wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy.

Art. 9fa ust. 9 – opinia po przeprowadzonej lekcji pokazowej w drugim roku przygotowania do zawodu nauczyciela.

Art. 9pa ust. 39 – opinia po przeprowadzonej lekcji pokazowej w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela.

Art. 10 ust. 5b – potwierdzenie przekształcenia podstawy prawnej stosunku pracy.

Art. 10 ust. 15 – potwierdzenie przekształcenia podstawy prawnej stosunku pracy umowy zawartej na czas określony.

Art. 15 – Ślubowanie nauczyciela, który uzyskał stopień nauczyciela mianowanego.

Art. 20 ust. 5a – złożenie przez zakładową organizacje związkową umotywowanych zastrzeżeń do zamiaru wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych.

Art. 20 ust. 5c – wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny.

Art. 42 ust. 2a – wniosek nauczyciela o realizowanie zajęć w wymiarze określonym w art. 42 ust. 4a KN.

Art. 67d – wniosek nauczyciela uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy.

Art. 67g ust. 1 – wniosek nauczyciela opiekującego się dzieckiem o obniżenie wymiaru czasu pracy (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 67g ust. 5 – informacja dyrektora o uwzględnieniu albo o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, albo o innym możliwym terminie zastosowania obniżonego wymiaru zatrudnienia niż wskazany we wniosku (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 67g ust. 7 – wniosek nauczyciela o powrót do poprzedniej organizacji pracy przed upływem terminu zakończenia korzystania z obniżonego wymiaru zatrudnienia (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 67g ust. 7 – informacja dyrektora o uwzględnieniu albo przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, albo o możliwym terminie powrotu do pracy (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 68a ust. 2 – wniosek o zwolnienie od pracy z powodu dzialania siły wyższej (postać papierowa lub elektroniczna).

Art. 73 ust. 10a – wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.

Art. 73 ust. 10e – odwołanie od orzeczenia lekarskiego w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia.

Poprzez delegację art. 91c ust. 1 – inne sprawy nieuregulowane w Karcie Nauczyciela reguluje Kodeks pracy.

USTAWA O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH

Art. 18 – Ślubowanie urzędnika.

Art. 25 ust. 2 – poinformowanie przełożonego o otrzymaniu polecenia przełożonego, które jego zdaniem jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki.

Art. 25 ust. 2 – pisemne potwierdzenie wykonania polecenia, o którym mowa powyżej.

Art.27 ust. 2 – ocena pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym.

Poprzez delegację art. 43 ust. 1 – inne sprawy nieuregulowane w ustawie o pracownikach samorządowych reguluje Kodeks pracy.